Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb el tipus de gravamen aplicable a les prestacions de servei efectuades per una entitat de dret públic.

Número de consulta CV0179-2020
Data d’emissió 07/05/2020
Normativa · Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El Sr. A, actuant en nom i representació de l’entitat consultant,

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa a l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’Octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari, i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en les operacions la naturalesa de les quals s’expressa en l’escrit de consulta, realitzades a partir de l’exercici 2020 i següents:

DESCRIPCIÓ DELS FETS

La entitat consultant (en endavant, la consultant) és una entitat de dret públic la qual presta una sèrie de serveis d’acord amb les seves funcions, establertes en la seva pròpia llei de creació del 3 de setembre de 1993. Aquestes prestacions de serveis, majoritàriament, són les següents:

1. Cursos de formació:

La consultant realitza cursos de formació i reciclatge professional (comptabilitat, màrqueting, eines informàtiques, etc...) tant a empresaris o professionals com a particulars, generalment establerts al Principat.

2. Re-facturació de serveis:

En determinades ocasions, la consultant pot re-facturar serveis que ha contractat en nom propi, però on realment el destinatari final és una altra persona o empresa, com per exemple serveis de transport o allotjament.

3. Quaderns ATA i Certificats d’Origen:

La consultant expedeix documents relacionats amb l’exportació de béns, en concret, s’expedeixen els Quaderns ATA, que permeten una gestió més ràpida i senzilla al punt duaner, en relació a l’ aplicació del règim econòmic duaner d’ admissió temporal de mercaderies, per tal d’exportar temporalment fora del Principat.

D’altra banda, també s’expedeixen Certificats d’Origen, que serveixen per determinar l’origen de les mercaderies destinades a una exportació, ja sigui preferencial o no preferencial, per tal d’ afavorir els intercanvis comercials, amb reducció o suspensió de drets a la importació i restriccions quantitatives, així com per certificar controls sanitaris, de qualitat, etc...

4. Llistat de Cens:

La consultant crea una base de dades en relació als comerços inscrits al Principat d’ Andorra, diferenciant-los per tipus d’activitat, per sector econòmic, per número d’empleats, etc..., i les persones interessades poden sol·licitar l’expedició per part de la consultant d’ aquests llistats.

5. Subvencions d’Entitats Financeres establertes al Principat:

Una determinada entitat financera del Principat d’Andorra realitza aportacions dineràries a la consultant, destinades a finançar les formacions prestades per aquesta.

En contraprestació d’aquest finançament, la consultant inclou el logotip de l’entitat financera en les presentacions de les seves formacions, així com els manuals tècnics, llibretes, bolígrafs, etc...utilitzats per desenvolupar les formacions.

6. Subvencions d’una associació per realitzar l’informe econòmic:

Una associació, realitza una transferència anual a favor de la consultant, per tal que aquesta elabori l’informe econòmic anual sobre el Principat d’Andorra.

NORMATIVA APLICABLE

Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte, i el seu Reglament d’aplicació.

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

Es manifesta expressament que en el moment de presentació de la present consulta, el Sr. A, com a representant de l’entitat consultant, no té coneixement que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que correspongui al cas aquí plantejat.

ANTECEDENTS APLICABLES

D’acord amb la descripció dels fets exposada anteriorment, l’objecte de la consulta és determinar les implicacions fiscals pel que fa a l’Impost General Indirecte de les diferents prestacions de serveis que realitza la consultant, i en aquest sentit, les nostres interpretacions són les següents:

1. Cursos de formació:

L’article 59.4 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte (en endavant, Llei de l’IGI), preveu que s’aplicarà el tipus de gravamen super reduït del 0% “ (...) a la formació i el reciclatge professional, realitzat per entitats parapúbliques, per entitats de dret públic o per entitats privades autoritzades per a l’exercici d’aquestes activitats”

D’acord amb l’esmentat article, entenem que els cursos de formació i reciclatge realitzats per la consultant, es considerarien prestacions de serveis subjectes al tipus superreduït del 0%, en tant que entitat de dret públic autoritzada a la realització d’ aquest tipus de formacions.

2. Re-facturació de servies:

L’article 9.2.o) de la Llei de l’IGI disposa que tindran la consideració de prestació de serveis “Les operacions de mediació i d’agència o comissió quan l’agent o comissionista actuï en nom aliè. Quan actuï en nom propi i faci d’intermediari en un prestació de serveis s’entén que ha rebut i prestat els serveis corresponents per si mateix”

En conseqüència, entenem que en la re-facturació de serveis que realitza la consultant, haurà de repercutir el mateix IGI que haurà suportat, ja que estarà prestant el mateix servei que haurà rebut, al tractar-se d’ una intermediació en nom i per compte propi.

3. Quaderns ATA i Certificats d’Origen:
LesLleis.com

Respecte als Quaderns ATA i als Certificats d’Origen, l’article 14.5 de la Llei de l’IGI estableix que estaran exemptes de l’impost “Les prestacions de serveis, incloses les de transport i operacions accessòries, quan estan directament relacionades amb les exportacions de béns fora d’Andorra.”

En aquest sentit, entenem que tant l’expedició dels quaderns ATA com dels Certificats d’origen, serien serveis directament relacionats amb exportacions, i per tant dins l’exempció prevista en el citat article 14.5 de la Llei de l’IGI.

Analitzant doctrina administrativa compartida, es pot veure com per exemple, en la consulta vinculant V1655-11 de la DGT d’Espanya, es dona aquest tracte a l’expedició de quaderns ATA i als certificats d’origen per part d’una cambra de comerç de l’Estat Espanyol.

4. Llistat de Cens:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.