Carregant...
 

Llei de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (Text refós per LesLleis.com) Image

Mostra redacció anterior, vigent del 19/10/1993 al 14/11/2018
Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra

Modificat el títol per l’article 1 de la Llei 23/2018, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.Atès que el Consell General en la seva sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 ha aprovat la següent:

Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra

Exposició de motius

El desenvolupament econòmic que ha experimentat el nostre país en els últims decennis amb la subsegüent complexitat i la conveniència d’inserir en els corrents comercials exteriors d’Andorra, dins del marc de la Comunitat Econòmica Europea, no són per més temps compatibles amb l’absència d’una vertebració de les activitats econòmiques privades que representi i defensi els interessos generals.

La situació actual fa necessària la confluència dels interessos públics i privats envers una organització representativa de l’economia andorrana que tingui naturalesa pública, però de base privada.

Amb la creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, s’omple el buit actual, dotant a l’Administració pública d’un instrument útil per al sector públic que ha de contribuir a orientar i articular la política econòmica que, constitucionalment, es deixa a les forces de mercat i a la iniciativa privada, però que precisarà d’intervencions administratives, que cal que siguin proporcionades i representatives de la llibertat d’empresa i de comerç. Precisament, aquesta necessitat d’intervencions administratives, compatible amb la llibertat d’empresa i la iniciativa privada, són les que legitimen amb plenitud la previsió d’aquesta llei sobre l’obligatorietat de pertinença a la Cambra, així com les indispensables aportacions econòmiques dels seus membres.

La Cambra participa del caràcter de l’Administració pública, ja que és una creació dels poders públics, dotada de personalitat jurídica pròpia, sotmesa a la tutela del Ministeri que reglamentàriament es determini.

Per tal d’aconseguir una plena efectivitat de la funció pública encomanada a la Cambra, són membres d’aquesta entitat, tant les persones físiques com les persones jurídiques que tinguin inscrit al seu nom una o més activitats comercials, industrials, de serveis o artesanals en el Registre de Comerç i Indústria d’Andorra.
Article 1. Naturalesa i règim jurídic Image

1. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, i un òrgan consultiu de les administracions públiques, amb les quals col·labora.
LesLleis.com

2. A més de l’exercici de les competències de caràcter públic que li atribueix aquesta Llei i de les que li puguin ésser encomanades o delegades pel Govern o el Ministeri que en tingui la tutela, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra té com a finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, de la indústria i dels serveis, i la prestació de serveis a aquestes activitats, sense perjudici del dret de creació i funcionament d’organitzacions empresarials, professionals i sindicals.

3. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra es regeix per aquesta Llei, per les normes reglamentàries que dicti el Govern i, amb caràcter supletori, per aquelles disposicions legals sobre règim jurídic i procediment de l’Administració pública del Principat que s’adiguin amb la seva naturalesa i funcions. La contractació i el règim del seu patrimoni s’ajustaran al dret privat.

4. La Cambra està subjecta en l’exercici de la seva activitat a la tutela del ministeri encarregat del Registre de Comerç i Indústria.

Mostra redacció anterior, vigent del 19/10/1993 al 14/11/2018
Article 1. Naturalesa i règim jurídic

1. Es crea la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, com a entitat de Dret Públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, que serà òrgan consultiu de les Administracions públiques, amb les quals col·laborarà.

2. A més de l’exercici de les competències de caràcter públic que li atribueix aquesta Llei i de les que li puguin ésser encomanades o delegades pel Govern o el Ministeri que en tingui la tutela, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra té com a finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, de la indústria i dels serveis, i la prestació de serveis a aquestes activitats, sense perjudici del dret de creació i funcionament d’organitzacions empresarials, professionals i sindicals.

3. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra es regeix per aquesta Llei, per les normes reglamentàries que dicti el Govern i, amb caràcter supletori, per aquelles disposicions legals sobre règim jurídic i procediment de l’Administració pública del Principat que s’adiguin amb la seva naturalesa i funcions. La contractació i el règim del seu patrimoni s’ajustaran al dret privat.

4. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra està subjecta en l’exercici de la seva activitat a la tutela del Ministeri governamental que reglamentàriament es determini.

Modificats, respectivament, els apartats 1 i 4 pels articles 2 i 3 de la Llei 23/2018, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.


Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.