Carregant...
 

Llei 23/2018, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 d’octubre del 2018 ha aprovat la següent:

llei 23/2018, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra

Exposició de motius

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra es crea l’any 1993, poc després de la promulgació de la Constitució del Principat d’Andorra, amb la voluntat de dotar a l’Administració pública d’un instrument útil per al sector públic, que ha de contribuir a orientar i articular la política econòmica que, constitucionalment, es deixa a les forces de mercat i a la iniciativa privada, però que precisarà d’intervencions administratives, que cal que siguin proporcionades i representatives de la llibertat d’empresa i de comerç.

Transcorreguts gairebé 25 anys des de la seva creació esdevé necessari introduir en la seva llei reguladora determinades modificacions que permetin que les funcions i el funcionament de la Cambra s’adeqüin a l’actual context econòmic i jurídic.

La Cambra s’ha consolidat com una institució bàsica per al desenvolupament econòmic i social del nostre país, el que palesa la necessitat que esdevingui una organització que vertebri les activitats econòmiques privades, representi i defensi els interessos generals, i sigui un veritable instrument útil per al sector públic a l’hora de contribuir a orientar i articular la política econòmica.

La Cambra segueix el model cameral continental. L’adscripció universal comporta que la Cambra representi els interessos econòmics de tota l’activitat econòmica i empresarial i no d’un determinat sector d’activitat, associació o grup d’empreses en funció de la seva dimensió, activitat o qualsevol altre atribut. Això comporta un aspecte fonamental per garantir la representació de totes les empreses en els òrgans de govern de la Cambra, en funció de la representativitat dels diferents sectors en la nostra economia, d’acord amb un sistema d’elecció democràtic en què totes les empreses són electores i elegibles.

L’adscripció universal fa que correspongui a la Cambra vetllar pels interessos generals de tota l’activitat econòmica i empresarial i, que continuï essent una organització representativa de l’economia andorrana que tingui naturalesa pública i base privada, tot tenint en compte els principis de transparència i concurrència.

La seva independència enfront de l’Estat és essencial per poder elegir per si mateixa els seus representants, i exposar la seva opinió i l’interès general de les empreses.

Per tot l’exposat, la Cambra és una institució fonamental per la vida econòmica del nostre país, i per aquest motiu, és primordial garantir la seva sostenibilitat econòmica per poder assegurar el compliment i l’execució de les funcions que té encomanades. La Cambra, com a entitat de dret públic, sotmet a fiscalització els seus estats financers per part del Tribunal de Comptes.

Aquesta Llei de modificació es compon de catorze articles, una disposició derogatòria i dos disposicions finals.
Article 1

Es modifica el títol de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, que queda redactat com segueix:
LesLleis.com

“Llei de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.