Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la subjecció a l’impost de la donació de la nua propietat de diversos immobles.

Número de consulta CV0095-2017
Data d’emissió 23/08/2017
Normativa Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS
LesLleis.com

En virtut del que preveuen els articles 64 i 65 del Decret legislatiu del 29 d’abril del 2015 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, i en concret per demanar doncs un pronunciament escrit sobre el meu cas particular en referència a la obligació tributària que s’origina d’una donació en vida d’una finca que produeix unes rendes al propietari, però que aquestes no estaran dins la donació, sinó que restaran a disposició de la propietària original com a usufructuària, tinc a bé adreçar-vos la present demanda d’informació escrita.

ANTECEDENTS I CIRCUMSTÀNCIES

El consultant, ha decidit atorgar en donació “inter vivos” als seus dos hereus, de forma indivisa, dues propietats. La primera, una parcel·la de terreny, i la segona, la finca, que aporta unes rendes, pertinentment declarades, derivades dels lloguers de tres pisos i un local comercial de la mateixa (aquesta segona, és el motiu d’aquesta consulta, ja que la primera no dona rendes).

No obstant, entre les clàusules que es preveuen per aquesta futura donació, s’estipula que jo, la donant, faig entrega en donació tant sols de la nua propietat d’aquesta finca, ja que me’n reservo l’usdefruit mentre visqui. Per tant, els donataris, en qualitat de nus-propietaris de la finca, no podran, entre altres coses, alienar-la sense el meu consentiment com a usufructuària i tampoc, percebre’n les rendes que d’aquesta finca se’n derivi, les quals, restaran a la meva disposició mentre visqui i per tant, seré jo mateixa qui tributarà per aquestes com fins ara he fet.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.