Carregant...
 

Decret pel qual es modifica el Reglament que regula les obligacions de facturació


Exposició de motius

La plena integració d’Andorra en els sistemes fiscals més moderns i equiparats amb els dels països del nostre entorn es va reflectir en la incorporació al nostre sistema jurídic d’una sèrie de normes que constituïen la plasmació normativa d’aquesta evolució.

Dins d’aquestes mesures, l’any 2013 es va aprovar el Reglament que regula les obligacions de facturació, amb les finalitats de garantir el principi de seguretat jurídica i de regular qüestions relacionades amb el tràfic mercantil i els impostos derivats de les activitats professionals i empresarials desenvolupades en l’àmbit comercial.

Així mateix, Andorra ha dut a terme una important tasca normativa per possibilitar l’aplicació al nostre sistema jurídic de les noves tecnologies i la seva implantació en el tràfic jurídic amb el reconeixement de la validesa de la signatura electrònica i altres eines tecnològiques que queden plenament implementades dins del marc normatiu del país.

La regulació continguda en el Reglament que regula les obligacions de facturació ja preveia la utilització de mecanismes electrònics en el marc de la configuració de les factures a emetre pels professionals i empresaris. Ara bé, com hem indicat, l’evolució del sistema jurídic andorrà ha aprofundit en l’ús dels mecanismes electrònics com a forma d’identificació vàlidament constituïda, i per aquest motiu cal modificar aquest Reglament per harmonitzar la utilització de les noves tecnologies i els documents derivats del tràfic mercantil.

I dins d’aquest context, constitueix l’objecte principal d’aquesta norma definir els requisits de la facturació electrònica, de la conservació per mitjans electrònics, i de l’expedició i el lliurament de factures pel client o un tercer, a què es refereixen els articles 76 i 77 del Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Així mateix, la modificació pretén regular l’ús de la factura electrònica en el sector públic i el privat del Principat d’Andorra.

Des d’aquesta perspectiva, el que inclou aquesta norma resulta aplicable als obligats a emetre factures segons el que s’indica al Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, i a les factures emeses en el marc de les relacions jurídiques entre proveïdors de béns i serveis i el Govern.

A l’efecte del que preveu aquesta norma, té la consideració d’Administració pública la indicada a l’article 13.1 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta del ministre de Finances en funcions, el Govern en funcions, en la sessió de 8 de maig del 2019, adopta el següent:

Decret
Article únic

S’aprova la modificació del Reglament que regula les obligacions de facturació, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament que regula les obligacions de facturació

Article 1. Obligació d’expedir, lliurar i conservar justificants de les operacions

Els empresaris o professionals estan obligats a expedir i lliurar una factura o un document substitutiu per a totes les operacions que portin a terme en l’exercici de la seva activitat empresarial o professional i a conservar-ne una còpia o una matriu. Igualment, estan obligats a conservar les factures o els documents substitutius rebuts d’altres empresaris o professionals per les operacions de les quals siguin destinataris i que s’efectuïn en l’exercici de l’activitat esmentada.
LesLleis.com

Aquesta regulació també és aplicable als empresaris i professionals que no superen els llindars establerts en l’article 5.4 de la Llei de l’impost general indirecte.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.