Carregant...
 

Codi de l’Administració (Text refós per LesLleis.com)


Els Delegats Permanents de SS.EE. els Coprínceps

Vist el Decret del 15 de gener del 1981 en la seva exposició de motius i, particularment, el Títol II, 1r a) relatiu al Codi de l’Administració;

Vist el text del Codi de l’Administració adoptat pel Consell General de les Valls als 13 de juliol de 1987;

Per aquesta Llei aprovem el Codi de l’Administració, el text del qual és com segueix:

Capítol I. L’Ordenament Jurídic i les fonts del Dret Administratiu

Article 1. Principis de l’ordenament jurídic

L’ordenament jurídic del Principat es subjecta als principis de legalitat, de jerarquia, de publicitat de les normes jurídiques, de no retroactivitat de les disposicions restrictives dels drets individuals que comportin un efecte desfavorable o estableixin una sanció, de seguretat jurídica, de responsabilitat dels poders públics i d’interdicció de tota arbitrarietat.
Article 2. Drets de participació en els afers públics i d’accés als càrrecs públics

Els andorrans tenen el dret de participar en els afers públics per mitjà de representants lliurement elegits. Tenen el dret d’accedir en pla d’igualtat a les funcions i als càrrecs públics, segons les condicions exigides pel Dret.
Article 3. Contribució a les despeses públiques i principis pressupostaris

Tothom contribuirà a les despeses públiques en proporció a la seva capacitat econòmica, mitjançant un sistema fiscal just, establert per la Llei i fonamentat en els principis de generalitat i de distribució equitativa de les càrregues fiscals.

L’establiment i l’execució dels pressupostos de les entitats públiques es regiran per principis d’eficàcia i d’economia.
Article 4. Dret a la propietat privada

Es reconeix la propietat privada. Només podrà limitar-se, de conformitat a la Llei, per motius d’utilitat pública o d’interès social, i mitjançant una justa indemnització.
Article 5. Principi de subsidiarietat de l’activitat pública

L’Administració respectarà el principi del caràcter subsidiari de l’activitat pública respecte a la iniciativa privada.

Les administracions públiques limitaran llur activitat als serveis essencials per a la comunitat, procurant en qualsevol cas que llur gestió, quan sigui possible i no impliqui l’exercici de funcions d’autoritat, es porti a terme mitjançant fórmules de gestió indirecta.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.