Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la subjecció a l’impost general indirecte de les quotes emeses per una associació als seus associats.

Número de consulta CV0058-2016
Data d’emissió 20/07/2016
Normativa · Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS:

Consulta:      Consulta en relació amb a la subjecció a l’impost general indirecte de les quotes ordinàries emeses per l’Associació als seus associats.

Normativa:      Decret legislatiu del 16-03-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Decret del 2/07/2014 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost general indirecte

Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.

Decret de l’11-02-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació dels tributs.

Data:      16 de juny de 2016.

Qüestions plantejades:

Des d’un punt de vista de l’Impost General Indirecte, es plantegen les qüestions següents:

a.   Consideració de la no subjecció a l’impost general indirecte de les quotes emeses als associats en seu article 4 de la Llei d’impost general indirecte.

b.   En cas de considerar l’operació subjecte i no exempta, aplicació del corresponent tipus de gravamen fixat en els articles 57 i següents de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

1.DESCRIPCIÓ DEL FETS:

Una associació ha emès quotes anyals als seus associats d’acord amb les disposicions dels seus estatuts. És a dir, cada any expedeix una factura per sufragar les despeses ordinàries de l’Associació (quota ordinària).

2.INTERPRETACIÓ FISCAL DE LA SITUACIÓ PLANTEJADA:
LesLleis.com

D’acord amb l’exposició dels fets exposats en l’apartat anterior, entenem que les quotes periòdiques emeses per l’Associació als seus associats no es troben subjectes a l’IGI.

Les quotes satisfetes pels associats a la Associació no es poden qualificar com a prestacions de serveis atès que no estem davant d’una prestació de serveis sinó que la naturalesa d’aquesta es refereix a una quota periòdica que serveix per contribuir al sosteniment de l’Associació.

En aquest sentit, l’article 4 de la Llei de l’IGI estableix que estarà subjecte a l’impost:

“Estan subjectes a l’impost els lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzats en el territori andorrà per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, amb independència de la finalitat o dels resultats perseguits en l’activitat econòmica o en cada operació en particular.”


L’Associació considera que no es troben subjectes a l’impost les quotes objecte d’anàlisi en la present consulta tributària atesa que la seva naturalesa no és una prestació de serveis a títol onerós d’acord amb l’article 4 de la Llei de l’IGI.

Entenem per quota ordinària de soci una quantitat de diners que els associats estan obligats a abonar de forma periòdica a l’entitat i que no està vinculada a un ús específic -més enllà del seu destí per als fins de l’associació- ni suposen el lliurament per part de l’Associació de productes o serveis als socis.

És a dir, distingiríem les quotes ordinàries d’altres quantitats que poden pagar els socis en una associació, com són les aportacions esporàdiques (derrames o quotes extraordinàries), donatius -vinculats o no al finançament d’una acció concreta de l’associació- o contraprestacions en una venda de producte o servei. Alguns d’aquests casos poden rebre un tracte idèntic fiscal, però realment són diferents supòsits al plantejat en el text de la present consulta.

De forma general, podem afirmar que una quota de soci, així entesa, no es produeix en el context d’una activitat econòmica (l’Associació no “ven” res concret al soci) i, per tant, no es troba subjecta a l’IGI i tindrà la consideració de renda exempta de cara a l’Impost sobre Societats.

D’altra banda, es necessari reiterant-nos en què aquestes quotes ordinàries tenen per objecte el sosteniment dels fins associatius de l’entitat, sense que incloguin la contraprestació de serveis o lliuraments de béns.

Per tant, una vegada qualificada l’operació com a no subjecte no és necessari determinar quin tipus és el d’aplicació.

En el supòsit que l’Administració entengui que estem davant d’una prestació de serveis subjecta i no exempta, es sol·licita que es determini el seu tipus de gravamen (a priori, el tipus de gravamen general).

QÜESTIÓ PLANTEJADA

D’acord amb la descripció dels fets, la interpretació fiscal del consultant al respecte, concloem reiterant-nos amb les qüestions plantejades a l’inici de la consulta:

Des d’un punt de vista de l’Impost General Indirecte, es plantegen les qüestions següents:

a.   Consideració de la no subjecció a l’impost general indirecte de les quotes emeses als associats en seu de l’article 4 de la Llei de l’impost general indirecte.

b.   En cas de considerar l’operació subjecte i no exempta, aplicació del corresponent tipus de gravamen fixat en els articles 57 i següents de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.