Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració de servei prestat per via electrònica

Número de consulta CV0227-2021
Data d’emissió 15/12/2021
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Que, als efectes del que estableix l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, mitjançant la present adjunto una consulta tributària escrita al Departament de Tributs i Fronteres, que prego es tingui per presentada i es procedeixi a la seva resolució.

Dades identificadores de la consultant:

La societat andorrana X inscrita al Registre de Societats del M.I. Govern, representada en aquest acte pel Sr. A, administrador únic.

EXPOSA

Antecedents i circumstàncies detallades del cas.
LesLleis.com

La consultant és una societat andorrana que presta serveis consistents en l’organització on line de competicions de disseny de projectes arquitectònics.

Els participants paguen una quota d’inscripció i això els permet presentar el seu projecte d’arquitectura a la competició. Guanya el participant que presenta el projecte que compleix en major mesura les bases del concurs (originalitat, sostenibilitat entre altres) i el premi normalment consisteix en un import en metàl·lic i la publicació del projecte en una revista de reconegut prestigi en el sector.

La societat té la seu de la seva activitat econòmica a Andorra. Els projectes són avaluats per un jurat d’experts que es troba ubicat a diversos països (Estats Units, Holanda, Dinamarca entre altres). Els participants són particulars establerts fora del Principat. La participació al concurs i presentació del projecte es realitza íntegrament on-line.

Es fa constar que en el moment de presentació d’aquest escrit no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària dels fets plantejat a la consulta.

Dubtes que origina en matèria tributària i períodes en què en seria aplicable.

Atès al que s’ha exposat anteriorment es formula la següent consulta tributària escrita amb aplicació pel corrent exercici (2021) i posteriors:

Es considera l’organització via online de competicions de projectes d’arquitectura, com una prestació de serveis fora del territori andorrà, d’acord amb l’article 43.2l de Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, i per tant no està subjecta a IGI?

Normativa aplicable i interpretació del consultant

Per determinar si els serveis prestats per la consultant estan subjectes o no a l’impost general indirecte, i per tant si ha de repercutir l’impost en el cobrament de les quotes d’inscripció, cal valorar les regles generals i especials relacionades amb el lloc de realització de les prestacions de serveis, previstes als article 43 i 44 de Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

En relació amb les regles generals, l’article 43, a l’apartat 2 preveu:

“No s’entenen realitzats en territori andorrà, els serveis que s’enumeren a continuació quan el seu destinatari no és un empresari o professional actuant com a tal i està establert o té el seu domicili o residència habitual fora del Principat d’Andorra, excepte que la utilització o explotació efectives dels serveis es produeixin en territori andorrà:

l) Els serveis prestats per via electrònica”


El mateix article, a l’apartat 3, lletra d, estableix què s’entén per “servei prestat per via electrònica”:

“d) Serveis prestats per via electrònica: aquells serveis que consisteixen en la transmissió enviada i rebuda íntegrament per mitjà d’equips de processament, inclosa la compressió numèrica i l’arxivament de dades, i íntegrament tramesa, transportada i rebuda per cable, radi, sistema òptic o altres mitjans electrònics i, entre d’altres, els següents:

- El subministrament i allotjament de llocs informàtics.
- El manteniment a distància de programes i d’equips.
- El subministrament de programes i la seva actualització.
- El subministrament d’imatges, text, informació i la posada a disposició de bases de dades.
- El subministrament de música, pel·lícules, jocs, inclosos els d’atzar o de diners, i d’emissions i manifestacions polítiques, culturals, artístiques, esportives, científiques o de lleure.
- El subministrament d’ensenyament a distància.”


En el cas exposat, entenem que els serveis prestats per la societat es poden considerar serveis prestats per via electrònica en tant que es tracta de subministrament de jocs o manifestacions culturals o artístiques. En aquest cas doncs, no es consideraria un servei localitzat al territori andorrà i, en conseqüència, la consultant no hauria de repercutir IGI en el cobrament de les quotes d’inscripció.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.