Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb el tipus de gravamen aplicable als arrendaments d’immobles.

Número de consulta CV0197-2021
Data d’emissió 02/02/2021
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta vinculant en relació al tipus de gravamen aplicable a determinats supòsits d’arrendament de béns immobles

Consultant: La societat X representada en aquest acte per la Sra. A segons poders notarials.

La societat consultant té la consideració d’empresari segons la Llei de l’IGI.

PRIMER.- Que per mitjà del present escrit formula consulta tributària escrita davant l’Administració tributària del Principat d’Andorra d’acord amb allò que disposa l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i l’article 25 del reglament d’aplicació dels tributs.

SEGON.- Que d’acord amb allò que disposa l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs, es manifesta de forma expressa que en el moment de presentar aquesta consulta tributària escrita, la consultant no està tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la present consulta.

TERCER.- D’acord amb que estableix l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, el període aplicable és l’any 2020/21 i següents.

CONSULTA VINCULANT/IGI – Impost general indirecte

Consulta vinculant en relació a l’aplicació dels tipus de gravamen establerts al capítol novè de la Llei de l’Impost General Indirecte.

1.- NORMATIVA APLICABLE

- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

- Decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost general indirecte (en endavant, Reglament de l’IGI)

2.- DESCRIPCIÓ DELS FETS
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.