Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració i la localització dels serveis prestats per via electrònica i serveis de formació.

Número de consulta CV0239-2022
Data d’emissió 29/03/2022
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l'entitat que la formula

ANTECEDENTS

La societat consultant,

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en les operacions la naturalesa de les quals s’expressa en l’escrit de consulta, realitzades a partir de l’exercici 2022 i següents:

DESCRIPCIÓ DELS FETS

La societat consultant (en endavant, la Societat) és una entitat l’objecte social de la qual són, entre altres activitats, les següents:

- Prestació de serveis d’orientació acadèmica i professional, i per a la inserció al mercat laboral.
- Creació, gestió i explotació d’una borsa de treball.
- Activitats de formació en competències, dirigides a centres educatius, particulars i empreses.
- Assessorament acadèmic, professionals, i en recursos humans.
- Certificació de perfils professionals.


NORMATIVA APLICABLE

- Llei 11/2012, del 21 de juny de l’Impost General Indirecte.

ANTECEDENTS APLICABLES

L’article 43.1.a) de la Llei de l’IGI determina les regles generals de localització quan el destinatari de l’operació és un empresari o professional, establint que les operacions s’entendran localitzades a Andorra quan el destinatari de les mateixes estigui establert al Principat.
LesLleis.com

L’article 43.1.b) de la Llei de l’IGI determina que quan el destinatari no és un empresari o professional actuant com a tal, els serveis prestats per un empresari o professional que té la seu de la seva activitat econòmica o l’establiment permanent des del qual els presta o, en el seu defecte, el lloc del seu domicili o residència habitual, es troba a Andorra, s’entendrà realitzat el territori andorrà.

Ara bé, l’article 43.2 determina que no s’entenen realitzats en territori andorrà, els serveis prestats quan el seu destinatari no és un empresari o professional actuant com a tal i està establert o té el seu domicili o residència habitual fora del Principat d’Andorra, excepte que la utilització o explotació efectives dels serveis es produeixin en territori andorrà, més concretament, en el punt I) Els serveis prestats per via electrònica.

També, l’apartat 3.d) de l’article 43 de la Llei de l’IGI determina que són serveis prestats per via electrònica aquells que consisteixen en la transmissió enviada i rebuda íntegrament per mitjà d’equips de processament, inclosa la compressió numèrica i l’arxivament de dades, i íntegrament tramesa, transportada i rebuda per cable, radi, sistema òptic o altres mitjans electrònics i, entre d’altres: El subministrament d’ensenyament a distància.

La societat, tal i com s’expressa té com a destinataris dels serveis objecte d’aquesta consulta, a particulars establerts a Espanya, amb el qual, per aplicació dels articles 43.2 i 43.2 d) de la Llei de l’IGI, l’operació no s’entendria localitzada a Andorra.

Ara bé, sorgeix el dubte de si per aplicació de l’article 43.1 b) de la Llei de l’IGI, aquesta operació podria considerar-se localitzada a Andorra.

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

Es manifesta expressament que al moment de presentació de la present consulta, la Societat no té coneixement de que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui al cas aquí plantejat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.