Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració d’establiment permanent, les normes de localització dels serveis i l’aplicació del CDI entre Andorra i Espanya sobre les rendes obtingudes en territori andorrà per empreses residents fiscals a Espanya.

Número de consulta CV0117-2018
Data d’emissió 04/06/2018
Normativa · Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
· Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals
· Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l'entitat que la formula

ANTECEDENTS

El Sr. X, en condició de director general i actuant en nom i representació de la societat consultant,

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en les operacions la naturalesa de les quals s’expressa en l’escrit de consulta, realitzades a partir de l’exercici 2018 i següents:

DESCRIPCIÓ DELS FETS

La consultant (en endavant, la Societat) és una entitat l’objecte social de la qual és la de prestació de serveis relacionats amb la telecomunicació.

Per la prestació d’aquests serveis, la Societat requereix que una altra empresa (B), resident fiscal a Espanya, li presti una sèrie de serveis tècnics i de gestió necessaris per l’activitat. Dins aquests serveis s’inclourien aquells que permeten a la consultant monitoritzar i supervisar les telecomunicacions dins els seus diferents àmbits tecnològics, això és, telefonia fixa, telefonia mòbil, transmissió de dades, Internet, televisió i/o altres serveis associats. A títol orientatiu i sense limitar-se a aquests, els serveis contindrien:

- Garantir el funcionament de les plataformes que suporten els serveis dins els llindars recomanables de rendiment i capacitat.

- La participació en el processos de supervisió, incidències o problemes entre d’altres per tal d’assegurar els nivells qualitatius i de seguretat òptims pel servei.

- La gestió associada al desenvolupament de les diferents tasques descrites amb anterioritat per a cada àmbit tecnològic.

- Altres tasques vinculades a la monitorització i supervisió diària dels serveis de telecomunicacions.

Al mateix temps, aquesta empresa (B), per realitzar l’execució de gran part dels serveis encomanats per la Societat, subcontractarà a una altra empresa (C), resident fiscal a Andorra. No existeix cap tipus de vinculació fora de la merament comercial entre l’empresa (B) i la (C).

L’empresa (C), per executar les feines encomanades per (B), disposarà de mitjans humans i materials ubicats físicament a Andorra mentre duri el projecte, que s’ha estimat aproximadament en 5 anys.

L’empresa (C), tot i la voluntat de poder oferir els seus serveis a qualsevol altre client del mercat, probablement durant una primera etapa, el seu client principal sigui l’empresa (B) que la subcontracta.

L’empresa (C) facturarà els seus serveis a l’empresa (B), i l’empresa (B) facturarà a la Societat segons les condicions contractuals que tingui establertes.

L’empresa (B), com a responsable del treball davant de la Societat, esporàdicament desplaçarà a Andorra personal de la seva plantilla, amb una finalitat de supervisió dels treballs subcontractats a l’empresa (C), així com per coordinar el servei i la relació amb la Societat.

Aquest projecte en concret (pel qual es contracta a (B) i aquesta subcontracta a (C)), que s’estima d’una durada aproximada d’uns 5 anys prorrogables, serviria a activitats econòmiques realitzades a Andorra (consumidors finals residents a Andorra), si bé, i d’acord a l’expectativa d’evolució del negoci de (B), aquesta podria oferir els seus serveis a clients fora d’Andorra utilitzant el mateix esquema, és a dir, subcontractant a (C) part dels treballs. Addicionalment l’entitat (C), i de forma autònoma, espera desenvolupar activitat econòmica pròpia dins i fora d’Andorra, a banda de l’activitat que (B) li pugui subcontractar.

NORMATIVA APLICABLE

- Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats i el seu Reglament d’aplicació;

- Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la Renda dels No Residents i el seu Reglament d’aplicació;

- Conveni per evitar la Doble Imposició Internacional signat entre Andorra i Espanya;

- Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte i el seu Reglament d’aplicació.

ANTECEDENTS APLICABLES

El dubte que planteja l’operativa descrita en la descripció del fets, es sobre si es podria arribar a considerar que l’empresa espanyola (B), estigues operant al Principat d’Andorra a través d’un establiment permanent.

En aquest sentit, l’article 11 de la Llei de l’IRNR, així com l’article 5 CDI signat entre Andorra i Espanya, estableixen les circumstàncies que poden portar a l’existència d’un establiment permanent, que de forma resumida seria quan una entitat disposa d’un lloc fix de negocis a través del qual desenvolupa una part o tota la seva activitat principal (no auxiliar), citant especialment les seus de direcció, oficines, fabriques, etc... així com els agents dependents que tinguin facultats per vincular contractualment.

Al nostre entendre, no es donarien els condicionants per a considerar que l’empresa (B) estigues operant al Principat mitjançant un establiment permanent ja que, qui disposa del lloc fix de negocis a Andorra (amb mitjans humans i materials de forma permanent), és l’empresa (C), ja resident fiscal a Andorra, la qual és subcontractada per l’empresa (B).
LesLleis.com

Per tant, considerem que els beneficis de l’activitat duta a terme a Andorra (la facturació que l’empresa (C) faria a l’empresa (B)), ja estarien tributant a l’Impost sobre Societats de l’empresa (C), amb el qual, no tindria sentit considerar que l’empresa (B) disposa d’un establiment permanent a Andorra.

D’altra banda, considerem que pel fet que l’empresa (B), de forma esporàdica, pugui desplaçar algun dels seus empleats a Andorra a supervisar les tasques encomanades a l’empresa (C), tampoc suposaria l’existència d’un establiment permanent, al no existir una habitualitat o permanència exigida per l’article 11 de la Llei de l’IRNR, així com per l’article 5 del CDI signat entre Andorra i Espanya.

En quant a la facturació de l’empresa (B) a la Societat, entenem que seria aplicable l’article 7 del CDI signat entre Andorra i Espanya, ja que es tractaria de beneficis empresarials sense mediació d’establiment permanent, amb el qual, no procediria practicar retenció per IRNR per part de la Societat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.