Carregant...
 

Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament regula el desplegament de la Llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals i desenvolupa les obligacions formals que han d’acomplir els obligats tributaris i el sistema de gestió, de liquidació i de control de l’impost esmentat.

2. El compliment de les obligacions establertes en aquest Reglament s’entén sense perjudici de les establertes en les lleis esmentades i altres disposicions que resultin aplicables.
Article 2. Obligats tributaris

Estan sotmeses a les obligacions establertes en aquest Reglament les persones físiques, les persones jurídiques i totes les entitats que tinguin la condició d’obligats tributaris, d’acord amb el que estableix la Llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
Article 3. Designació del representant fiscal

1. Quan el ministeri encarregat de les finances ho requereixi, els obligats tributaris no-residents fiscals estan obligats a nomenar, en el termini establert a l’article 6, apartat 2 de la Llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, una persona física o jurídica amb residència a Andorra perquè els representi davant del mateix ministeri en relació amb les seves obligacions per aquest impost.

L’obligat tributari o el seu representant han de presentar al ministeri encarregat de les finances el nomenament del representant en el termini d’un mes a partir de la data d’aquest nomenament. El nomenament l’ha d’establir per escrit l’obligat tributari.

2. En la designació hi han de constar:
LesLleis.com

a) els noms i les adreces de l’obligat tributari no resident fiscal i del representant fiscal;
b) l’acceptació del nomenament per part del representant fiscal;
c) el compromís per part del representant de complir les formalitats i els deures tributaris relatius a l’impost sobre la renda de no-residents fiscals, o que es puguin derivar d’altres impostos d’àmbit estatal o comunal, si escau;
d) la data a partir de la qual entra en vigor la representació i, si escau, la durada de la mateixa.


S’adjunta al document de designació una còpia del passaport o el document d’identitat del representant i del representat.

3. L’obligat tributari no resident o el seu representant ha de presentar el nomenament, segons el model que aprovi el Govern, davant del ministeri encarregat de les finances.
Article 4. Revocació del representant fiscal

1. L’obligat tributari no resident fiscal pot substituir el representant nomenat, revocant la representació donada, i nomenant un nou representant, d’acord al procediment al que es refereix l’article anterior.

2. El representant també pot renunciar unilateralment a exercir les funcions de representant. Ha de comunicar a l’Administració la seva renúncia després d’haver-ho comunicat a l’obligat tributari. En aquest cas, l’obligat tributari ha de nomenar un nou representant si continua obtenint rendes provinents d’activitats desenvolupades dins del territori andorrà.

3. La revocació del representant fiscal es fa segons el model que aprovi el Govern, relatiu a la revocació.
Article 5. Exempció de beques a l’estudi i ajuts de recerca

1. D’acord amb el que estableix l’article 15 de la Llei de l’impost n’estan exempts les beques i els ajuts de recerca atorgats per entitats públiques andorranes per cursar estudis reglats o dur a terme accions vinculades a la recerca tant al Principat d’Andorra com a l’estranger, quan es concedeixen d’acord amb la Llei d’ajuts a l’estudi i a la normativa relativa a cada una de les convocatòries dels ajuts a la recerca.

2. També n’estan exemptes les beques i ajuts de recerca atorgades per entitats distintes de les indicades a l’apartat anterior, quan tinguin per objecte cursar estudis reglats o dur a terme accions vinculades a la recerca tant al Principat d’Andorra com a l’estranger, en les condicions següents:

a) La concessió de la beca o ajut s’ha d’ajustar als principis de mèrit i capacitat, de generalitat i de no discriminació en les condicions d’accés i publicitat de la convocatòria.


En cap cas no n’estan exempts les beques i els ajuts de recerca concedits per una entitat pública o privada en els quals els destinataris siguin exclusivament o fonamentalment els seus treballadors, els cònjuges o parents seus, en línia descendent, ascendent o col·lateral, consanguínia o per afinitat o adopció, fins al tercer grau inclòs.

b) L’import de la beca exempt per cursar estudis reglats comprèn els costos de matrícula, o les quantitats satisfetes per un concepte equivalent, per poder cursar els esmentats estudis, i d’assegurança d’accidents corporals i assistència sanitària de la qual sigui beneficiari el becari i, si s’escau, el cònjuge i el fill del becari sempre que no tinguin cobertura de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, així com una dotació econòmica màxima, amb caràcter general, de 3.000 euros anuals. Aquest darrer import s’elevarà fins a un màxim de 15.000 euros anuals quan la dotació econòmica tingui per objecte compensar despeses de transport i allotjament per cursar els estudis reglats del sistema educatiu, fins al segon cicle universitari inclòs. Quan es tracti d’estudis a l’estranger, aquest import és de 18.000 euros anuals.


El que es preveu en aquesta lletra també és aplicable en relació amb el Premi Nacional a l’Estudi.

c) Si l’objecte de l’ajut és cursar estudis de tercer cicle, la dotació econòmica n’està exempta fins a un import màxim de 18.000 euros anuals o de 24.000 euros anuals quan es tracta d’estudis a l’estranger.
d) En el supòsit dels ajuts a la recerca, la dotació econòmica derivada del programa d’ajuda del qual sigui beneficiari l’obligat tributari n’està exempta.


L’ajut de recerca ha de respondre a una convocatòria prèvia i ha de tenir algun dels objectius següents: ampliar nous coneixements científics, buscar la seva possible aplicació i la seva implementació econòmica (innovació) i contribuir a la difusió del nou coneixement.

L’exempció l’ha de declarar el ministeri encarregat de les finances amb una sol·licitud prèvia i amb l’aportació de la documentació pertinent per part de la persona o l’entitat que convoca l’ajut a la recerca. La sol·licitud s’ha d’efectuar amb caràcter previ a la concessió de la beca per investigació.

La dotació econòmica n’està exempta fins a un import màxim de 24.000 euros anuals.

e) En el supòsit dels ajuts previstos a les lletres c) i d) anteriors, la dotació econòmica exempta inclou els ajuts complementaris que tinguin per objecte compensar les despeses de locomoció, manutenció i estada derivades de l’assistència a conferències i reunions científiques, així com les estades temporals en universitats i centres de recerca diferents als de la seva adscripció per completar, en ambdós casos, la formació investigadora del beneficiari.
f) D’acord amb el que s’ha indicat en les lletres anteriors d’aquest apartat 2, quan la duració de la beca sigui inferior a un any natural, la quantia màxima exempta és la part proporcional que correspongui.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.