Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals


Exposició de motius

Com a conseqüència de l’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, així com de l’aprovació de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, es fa necessari introduir diversos canvis i procedir així a la modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

Aquest nou text recopila les modificacions que s’han efectuat a l’articulat del Reglament d’aplicació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, integrant tots els articles que no s’han modificat i procedint a la derogació de l’anterior per tal de garantir una major claredat i seguretat jurídica en l’aplicació de l’impost. També s’introdueixen millores en la gestió de l’impost.

D’aquesta manera s’inclou la modificació de l’article 20, aprovada pel decret de 12 de juny del 2013, que precisa que les quantitats retingudes en relació a les rendes meritades l’últim mes del trimestre natural es poden declarar en el període de liquidació del trimestre natural següent i s’incorpora en els articles 25, 26 i 27, el contingut dels articles 24 bis, 24 ter i 24 quater, aprovats pel decret del 23 de juliol del 2014, que regulen l’opció per al règim especial de treballadors fronterers i temporers, l’aplicació de les retencions i ingressos a compte i es precisen el termini i els efectes per acollir-se al règim especial.

El nou reglament dóna nova redacció als articles 5 i 6, relatius a l’exempció de beques i ajuts a la recerca i a l’exempció de determinats premis literaris, artístics o científics, per alinear aquestes exempcions amb la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques; modifica l’article 14 que precisa la integració del Registre d’Entitats No Residents Fiscals en el Registre d’Empresaris i Professionals que forma part del Cens d’Obligats Tributaris; la nova redacció de l’article 28, en aquest cas l’article 31, que permet la possibilitat de pagament mitjançant domiciliació bancària i limita l’import del pagament en efectiu; l’article 32 concreta la competència del Departament de Tributs i de Fronteres en la gestió i control de l’impost i s’elimina l’anterior article 34, doncs la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, preveu el procediment administratiu d’execució dels deutes enlloc de l’execució judicial. Així mateix s’inclouen referències puntuals a la nova normativa de bases de l’ordenament tributari que va substituir la Llei de 19 de desembre del 1996.

Aquest Reglament es compon de 36 articles, dividits en cinc capítols, i una disposició derogatòria.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 23 de setembre del 2015, aprova el Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
Article únic

S’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament regula el desplegament de la Llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals i desenvolupa les obligacions formals que han d’acomplir els obligats tributaris i el sistema de gestió, de liquidació i de control de l’impost esmentat.

2. El compliment de les obligacions establertes en aquest Reglament s’entén sense perjudici de les establertes en les lleis esmentades i altres disposicions que resultin aplicables.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.