Carregant...
 

Consulta vinculant en relació al càlcul de la base de tributació de l’impost quan en una mateixa operació i per un preu únic es lliurin béns o es prestin serveis de diversa naturalesa.

Número de consulta CV0067-2016
Data d’emissió 26/10/2016
Normativa · Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

--- CONSULTA TRIBUTARIA ---

CONSULTANT: Societat andorrana

REPRESENTANT:

Senyor X, actuant en qualitat d’administrador únic de la societat.

ANTECEDENTS

CONCEPTE TRIBUTARI:

Impost General Indirecte.

NORMATIVA:

Llei 11/2012 de 21 de juny, de l’ Impost General Indirecte.

PRECEPTES NORMATIUS:

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la llei 21/2014 del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari desenvolupats a l’article 25 del reglament d’aplicació dels tributs de l’11 de febrer del 2015, manifesto expressament:

  • Que en el moment de presentar aquest escrit no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributaria dels fets plantejats en aquesta consulta.
  • El període d’aplicació del contingut d’aquesta consulta serà per a tot l’exercici 2016 i els següents.

DESCRIPCIÓ DELS FETS:

La societat consultant és una agencia de viatges establerta en territori andorrà. Entre altres, la consultant ven serveis de caràcter turístic tals com serveis d’allotjament en general, transport de persones i els seus equipatges, forfets d’esquí, entrades a centres recreatius, com son balnearis, parcs temàtics i altres recintes lúdics.

Els clients destinataris d’aquest serveis poden ser tant persones físiques o jurídiques, com a consumidors finals, com altres empresaris o professionals que revenen aquest serveis sols o combinats amb altres serveis a terceres persones, també empresaris o consumidors finals.

En el sector de les agències de viatge, donada la complexitat de la gestió dels serveis que ofereixen, es necessari l’ús d’eines tecnològiques per al control de costos, la gestió de processos i la comercialització dels productes i serveis.

L’automatització de processos requereix càlculs múltiples i immediats basats amb dades concretes.

És habitual en el sector de les agències de viatge l’oferiment de paquets d’un o varis serveis a un preu únic.
LesLleis.com

L’article 48 de la Llei 11/2012 de 21 de juny, de l’impost general indirecte (en endavant I.G.I.), estableix regles especials en la base de tributació d’aquest impost. Concretament, en el seu punt 2, determina que quan en una mateixa operació i per un preu únic es presten serveis de diversa naturalesa la base imposable corresponent a cada un d’ells es determina en proporció al valor de mercat dels serveis prestats.

Donada la competència que existeix en el sector, impulsada en gran part per la globalització que, a través de processos telemàtics, permeten que qualsevol empresari pugui comprar i vendre productes i serveis a qualsevol part del món, fa que els preus siguin altament dinàmics i que, per tant, el valor de mercat depengui de molts factors: Els propis de la oferta i la demanda i els tecnològics, els quals estableixen nous processos de comercialització i de regulació.

DOCUMENT ADJUNT:

Amb el fi de facilitar la correcte interpretació de la qüestions plantejades s’adjunta en dos fulls, com a annex al present document, un exemple numèric referit a un supòsit de lliurament de diversos serveis integrats en un paquet indivisible el qual serà facturat a preu únic.

ANNEX A LA CONSULTA VINCULANT

Exemple numèric:

L’entitat consultant ofereix, a la seva “web” de venda per Internet, un paquet totalment en territori andorrà compost d’una estada de cap de setmana (2 nits) a l’hotel “A” per a dues persones + forfet de 2 dies a l’estació d’esquí “B” + entrada nocturna al centre termal “C”.

El preu d’oferta resta condicionat al millor preu de compra de cada servei on se li afegirà un marge comercial.

Desprès d’utilitzar eines informàtiques com a buscadors del millor preu possible de cada servei en concret, els millors preus de compra han estat els següents:

· Hotel “A”: 2 nits habitació x 2 pax i mitja pensió:110 €

· Estació esquí “B”: 2 forfets x 2 pax x 2 dies:120 €

· Entrada al centre termal “C” x 2 pax:40€

Imports expressats en Euros.

CV0067 2016 01

CV0067 2016 02
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.