Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb el concepte d’indemnització establert a la regla general per determinar la base de tributació de l’impost.

Número de consulta CV0162-2019
Data d’emissió 02/09/2019
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

DADES IDENTIFICADORES DEL CONSULTANT.

La Sra. X, actuant en nom i representació de la Societat A, en la seva qualitat d’administradora única;

Compareix davant el Departament de Tributs i de Fronteres del Govern d’Andorra i com millor en Dret procedeixi

DIU:

Que, en la representació que ostenta, per mitjà del present escrit i l’empara del que disposa l’article 65 del Decret Legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, formula la següent CONSULTA TRIBUTÀRIA ESCRITA sobre el DECRET LEGISLATIU DEL 5-04-2016 DE PUBLICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI 11/2012, DEL 21 DE JUNY, DE L’IMPOSTS GENERAL INDIRECTE, en base als següents,

PRECEPTES NORMATIUS:

D’acord amb els requisits establerts a l’article 25 del reglament d’aplicació dels tributs de l’11 de febrer del 2015, manifesten expressament:

- Que en el moment de presentar aquest escrit no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària dels fets plantejats en aquesta consulta.

- El període d’aplicació del contingut d’aquesta consulta serà per a tot l’exercici 2019 i següents.
LesLleis.com

ANTECEDENTS I CIRCUMSTÀNCIES DETALLADES DEL CAS:

1er.- Durant l’any 2010, la societat B en qualitat d’arrendatària, va concertar un contracte d’arrendament sobre un local que és propietat de la societat A.

2n.- Durant l’any 2019 ambdues parts van acordar formalment la seva voluntat d’acabar i donar per resolt el Contracte d’Arrendament a tots els efectes, amb el lliurament a l’arrendador de totes les claus a la signatura de l’acord. Aquest acord de resolució de contracte conté un pagament corresponent a 17 mensualitats de lloguer en concepte (i) d’indemnització (11 mensualitats) i (ii) preavís (6 mensualitats).

3er.- En mèrits del predit acord, la societat B va renunciar a gaudir del període de preavís i va restituir en el mateix acte la possessió del local arrendat a la societat A, sense utilització de l’immoble.

4rt.- L’article 47.4 de la llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte disposa el següent:

Article 47. Base de tributació. Regla general

(...) 4. Es considera que no formen part de la base de tributació de l’impost:

a) Les quantitats percebudes per raó d’indemnitzacions, diferents de les previstes a l’apartat anterior que, per la seva naturalesa i funció, no constitueixin contraprestació o compensació dels lliuraments de béns o prestacions de servei subjectes a l’impost. (...)”


QÜESTIÓ PLANTEJADA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.