Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs, del 12 de setembre del 2014, sobre la consideració d’empresari o professional als efectes de l’impost general indirecte i la deducció de les quotes suportades pels obligats tributaris de l’impost general indirecte


Comunicat tècnic sobre la consideració d’empresari o professional als efectes de l’impost general indirecte i la deducció de les quotes suportades pels obligats tributaris de l’impost general indirecte


Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost general indirecte.

Ref.: Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, modificada per la Llei 29/2012, del 18 d’octubre, per la Llei 11/2013, del 23 de maig, i per la Llei 10/2014, del 3 de juny -d’ara en endavant la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte-.

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic

Clarificar la figura d’empresari o professional als efectes de l’impost general indirecte, així com les quotes suportades que poden ser objecte de deducció.

2. Empresaris o professionals als efectes de l’impost general indirecte i quotes deduïbles

La Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, en l’article 5 estableix que:

“Article 5. Concepte d’activitat econòmica i d’empresari o professional

1. Són activitats econòmiques les que impliquen l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d’algun d’aquests factors de producció, amb la finalitat d’intervenir en la producció o la distribució de béns o en la prestació de serveis.

L’activitat d’arrendament de béns té la consideració d’activitat econòmica.

2. A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren empresaris o professionals les persones físiques o entitats que realitzin activitats econòmiques.

3. S’entenen realitzades en el desenvolupament de l’activitat econòmica les transmissions o cessions d’ús a tercers de la totalitat o part de qualsevol bé o dret que integrin el patrimoni empresarial o professional de l’obligat tributari, fins i tot les efectuades amb motiu del cessament en l’exercici de les activitats econòmiques que determinen la subjecció a l’impost.
LesLleis.com

4. No tenen la consideració d’empresaris o professionals als efectes d’aquest impost quan l’import dels lliuraments de béns i les prestacions de serveis efectuats no superi la xifra anual de 40.000 euros, excepte que de forma expressa optin per ser considerats com a tals. A l’efecte de determinar l’import anterior, no es tenen en compte les transmissions de béns d’inversió i s’exclou, si escau, l’impost general indirecte. L’import es prorrateja en la part corresponent a l’any natural en cas d’inici d’activitat.

En el cas de les activitats agrícoles i ramaderes, el llindar indicat en el paràgraf anterior se situa en la xifra anual de 150.000 euros.

Els empresaris o els professionals que optin per ser considerats com a tals, ho han de sol·licitar al ministeri encarregat de les finances abans de finalitzar l’any en què hagi de tenir efecte. Una vegada hagin optat per ser considerats empresaris o professionals, s’ha de mantenir aquesta situació durant un termini mínim de tres anys, i per sol·licitar-ne la baixa cal que hi renunciïn comunicant-ho al ministeri encarregat de les finances abans de finalitzar l’any anterior a l’any en què hagi de tenir efecte.

El procediment i la forma de la sol·licitud per ser considerat empresari s’establiran reglamentàriament.”

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.