Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la subjecció a l’impost de les operacions efectuades per una associació.

Número de consulta CV0085-2017
Data d’emissió 02/05/2017
Normativa · Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Donant compliment a les demandes de l’article 65 de la llei i de l’article 25 del reglament per inici del procediment de consultes tributàries escrites en els punts següents:

a) Dades de l’obligat tributari

b) Nom: Associació X. Es manifesta que a data d’avui no s’està procedint a cap recurs administratiu amb el règim, la classificació o la qualificació tributària relacionat amb aquesta consulta o en cap altre.

c) L’objecte de la consulta és aclarir el procediment a seguir per part de l’Associació X referent a la discrepància detectada entre el procediment seguit per les directrius proporcionades per l’Administració Tributària i el Departament d’Intervenció del M.I Govern d’Andorra.

d) En relació en la qüestió plantejada en la consulta procedim a expressar amb claredat els antecedents i les circumstàncies del cas per aclarir el procediment a aplicar a partir del 2017.

Vista la problemàtica que ha generat a intervenció del molt il·lustre Govern d’Andorra la recepció d’una factura emesa per l’Associació X, pel fet d’emetre una factura sense IGI, creiem oportú formular les varies casuístiques de la corporació, perquè a tal efecte el Departament de Tributs i de Fronteres pugui emetre un dictamen i aclarir com l’Associació X ha d’actuar en el futur.

En antecedents es destaca que l’any 2013 es va formular la mateixa demanda amb intermediació d’un Departament del M.I Govern; en concret, es volia conèixer com estava considerada l’Associació a efectes de l’IGI i aclarir quins procediment s’havien d’utilitzar en tots els casos. La resposta en aquell moment va ser que l’Associació estava considerada empresària a efectes de l’IGI amb les consideracions següents:

1- Les quotes de soci no estaven subjectes a repercutir l’IGI.
LesLleis.com

2- Les donacions que fan els associats a l’Associació no estaven subjectes a repercutir IGI.

3- Les factures emeses per l’associació en relació a activitats secundàries tampoc estaven subjectes a repercutir l’IGI.

Vistes aquestes consideracions, l’Associació X, des de la posada en funcionament de l’impost, ha estat seguint escrupolosament aquestes consideracions i efectuant les declaracions corresponents, ja que en el seu moment se la va considerar empresària de l’IGI.

Durant l’any 2014, l’Associació va rebre un requeriment referent a la declaració de l’IGI. L’empresa d’assessorament comptable de l’Associació, va emetre una nota explicativa. En aquesta nota es va remarcar que segons el seu criteri l’Associació no havia de ser considerada empresària a efectes de l’IGI, però que seguíem les pautes trameses pel Departament del M.I Govern i l’agencia tributaria. En tot cas vam remarcar que si el molt il·lustre Govern canviava els criteris de consideració se’ns comuniqués per poder fer els canvis necessaris.

Al no rebre cap resposta a aquesta nota explicativa vam entendre que els criteris per a l’Associació quedaven exactament igual. Així doncs, s’ha continuat procedint tal i com es va acordar el 2013.

L’Associació participa regularment a les reunions d’una Comissió tècnica tutelades per un Departament del M.I Govern. Per justificar la contraprestació que rep per la seva assistència l’Associació presenta una factura per l’import que dictamini el Departament del M.I Govern. La darrera factura presentada (sense IGI) ha estat denegada per Intervenció del Molt Il·lustre Govern argumentant que s’especifiqués a quin supòsit de l’article 59 s’acollia l’Associació per emetre la factura sense impost.

Vistes les consideracions esmentades anteriorment.

Vistes les divergències de criteris entre Intervenció General i la comunicació que es va transmetre en el seu dia des del Departament del M.I Govern i provinents de l’agencia tributaria.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Considerem oportú demanar com a consulta vinculant l’aclariment de la situació de l’Associació X a efectes de l’IGI. Tenint en consideració que els ingressos de l’associació es distribueixen en les casuístiques que segueixen:

1- Les quotes dels socis.

2- Les donacions que fan els associats a l’Associació.

3- Les factures emeses per l’Associació en relació a activitats secundàries com poden ser:

Activitats de formació del sector i sensibilització.

Assistència a les reunions per l’estudi dels projectes de recerca i de millora.

Reunions i participació activa en plans de recerca.

Reunions i participació a projectes d’estat coordinats per el Ministeri.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.