Carregant...
 

Sentència 27-2021 del TSJA. Béns importats des d’Espanya facturats al demandant. Declaracions duaneres i de l’impost general indirecte (IGI)


Extracte facilitat per Strategos

Resum: El Tribunal expressa que quan es tracta d’operacions d’importació de béns a Andorra, cal aplicar combinadament la reglamentació duanera i la reglamentació tributària per l’aplicació de l’IGI.

El Tribunal conclou que, de la combinació d’ambdues reglamentacions, resulta necessari diferenciar la figura de l’obligat tributari, en aquest cas per IGI, de la figura de la persona que ha de complir amb les formalitats duaneres, als efectes de determinar a quin dels actors de l’operació comercial d’importació resulta exigible cadascuna de les referides obligacions.

En aquest sentit, es conclou que, si bé la declaració relativa a la introducció de mercaderies al territori duaner del Principat d’Andorra es pot fer davant l’autoritat corresponent per qualsevol persona que pugui presentar a la referida Autoritat duanera les mercaderies en qüestió, així com els documents necessaris a l’efecte; pel que fa l’àmbit tributari, s’ha d’estar al destinatari dels béns importats i de les factures dels béns comercials importats al Principat, qui tindrà exclusivament la condició d’importador i, per tant, d’obligat tributari a efectes d’IGI en aquestes operacions.

Resolució: Confirma sentència recorreguda (Tribunal de Batlles del 15 de maig de 2020) i desestima el recurs d’apel·lació presentat de part.


Aquesta valoració no ofereix consells específics per a situacions determinades i concretes. Demaneu assessorament jurídic abans d’entaular accions concretes, en vista de les circumstàncies de cada assumpte.


Logostrategos

C. Prat de la Creu, 59-65
Escala A, 2a planta
AD500 Andorra la Vella
 +376 805 705 
strategos@strategos.ad

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 2000080/2019
Núm. de Rotlle: TSJA-0000041/2020

SENTÈNCIA 27-2021

PARTS:

Apel·lant: Sr. APO
Representant: Sra. JRH
Advocat: Sr. PAS


Apel·lat: GOVERN D’ANDORRA
Representant: Sra. IOM
Advocada: Sra. MBV


COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President: Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA
Magistrats: Sra. Elsa PUIG MUÑOZ
Sr. Bernard PLAGNET

Andorra la Vella, el divuit de març de dos mil vint-i-u.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions número 2000080/2019.

En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard PLAGNET, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- El Sr. APO va interposar demanda jurisdiccional contra la resolució de la Comissió Tècnica Tributària de data 4 de novembre de 2019 mitjançant la qual se l’instava a la presentació de la declaració duanera d’un seguit de factures relacionades amb la importació d’uns catàlegs comercials.

2.- En la sentència del 15 de maig de 2020 el Tribunal de Batlles ha desestimat la demanda promoguda pel Sr. APO.

3.- En el seu escrit d’apel·lació de data 23 de juliol de 2020, el Sr. APO estima en substància:

-que no importava directament ni indirectament aquells catàlegs sinó que els importava el transportista R. SA.
-que els béns entraven a territori andorrà, s’encarregava, con a distribuïdor en territori andorrà, d’efectuar la distribució corresponent.
-que el responsable de presentar les declaracions duaneres és el transportista.


4.- En la seva contesta de data 3 de setembre de 2020, el GOVERN estima en substància:
LesLleis.com

-El fet que el Sr. APO no importi directament els catàlegs per distribuir-los després no en varia la seva condició de destinatari.
-El Sr.APO té la condició d’obligat tributari i cal diferenciar la figura de l’obligat tributari de l’obligat al compliment de les formalitats duaneres.
-En tant que destinatari des catàlegs, el Sr. APO havia d’assegurar-se que es duguessin a terme les pertinents tramitacions per compte seu


5.- Trameses les actuacions a aquesta Sala, s’ha designat el magistrat ponent i han quedat vistes les actuacions per deliberar i decidir.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- Competència

La Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia és competent per a conèixer del present recurs, segons l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia.

Segon.- Prèviament, s’ha de precisar l’abast del litigi que versa sobre la legalitat del requeriment emès pels agents de la Duana en data 27 de juny de 2019 a fi que el recurrent presentés les declaracions complementàries dels tres anys anteriors de les factures presentades (foli 130 i ss.). El recurs administratiu presentat pel Sr. APO en data 29 de juliol de 2019 es dirigeix únicament contra aquest requeriment (foli 164).

El litigi no pot versar sobre l’acta de contenciós de data 27 de juny de 2019 (foli 76), atès que aquest expedient es trobava encara en fase d’instrucció en el moment d’interposar la demanda.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.