Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb les regles especials de la base de tributació de l’impost.

Número de consulta CV0153-2019
Data d’emissió 06/06/2019
Normativa Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta Vinculant - Qualificació dels serveis de producció cinematogràfica i lloc de realització (Impost General Indirecte)

El Sr. X, actuant en nom i representació de la societat consultant,

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa a l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’Octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari, i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en les operacions la naturalesa de les quals s’expressa en l’escrit de consulta, realitzades a partir de l’exercici 2019 i següents:

DESCRIPCIÓ DELS FETS

La societat consultant es dedica a la producció audiovisual, oferint la prestació de serveis de producció cinematogràfica de pel·lícules, spots publicitaris, i els de publicitat i promoció d’aquestes.

Concretament, està especialitzada en els serveis de producció cinematogràfica, oferint i realitzant pels seus clients tots els procediments i serveis necessaris per a la realització del rodatge a Andorra o a l’estranger.

La prestació del servei es factura per un únic preu i pot incloure els conceptes següents:

- Recerca d’espais i localitzacions on poder realitzar els rodatges
- Contractació del personal (actors, ajudants,...)
- Gestió dels tràmits administratius per l’obtenció de les llicències i permisos necessaris
- Proporcionar els mitjans tècnics necessaris, on s’inclou tot el material, lloguer de maquinària, vestuari, entre d’altres
- Organització dels desplaçaments, mitjançant el lloguer de vehicles pels desplaçaments de l’equip de rodatge
- Proporcionar l’allotjament en hotels i els serveis de restauració

En aquest sentit, els clients de la societat són empresaris o professionals, tant residents com no residents al Principat d’Andorra.

NORMATIVA APLICABLE

Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

Es manifesta expressament que el moment de presentació de la present consulta, com a representant de la societat consultant, no tinc coneixement que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que correspongui al cas aquí plantejat.

ANTECEDENTS APLICABLES

El dubte que es planteja és si és correcte considerar que la prestació de servei de producció cinematogràfica que s’està realitzant és un servei únic que està compost per operacions de diversa naturalesa que es complementen entre sí, i el lloc de realització de la prestació del servei, en la mesura que el rodatge es porti a terme a Andorra.

L’article 48.2 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte (en endavant, Llei de l’IGI), determina que quan una mateixa operació i per un preu únic es lliurin béns i es prestin serveis de diversa naturalesa, entenent-se accessoris a la prestació principal, la base de tributació es determina conjuntament per a totes.

L’article 43 estableix les regles generals per determinar el lloc de realització de les prestacions de serveis, i pel cas l’apartat 1.a) de l’article esmentat determina que quan el destinatari dels serveis siguin empresaris o professionals, s’entendran realitzats en territori andorrà quan tingui la seu de la seva activitat econòmica o un establiment permanent o, en el seu defecte, té el seu domicili o residència habitual a Andorra, sempre que es tracti de serveis que tenen per destinatari l’esmentada seu, l’establiment permanent, el domicili o la residència habitual.

D’acord amb la descripció dels fets, els serveis de producció es composen d’una pluralitat de serveis, que conjuntament són accessoris i complementaris entre sí i que formen una única prestació. La finalitat dels mateixos és poder dur a terme un rodatge i entendre cada operació com un servei independent seria desvirtuar la realitat del servei, ja que cadascun d’ells de forma independent no té sentit en sí mateix.

En cap moment, el servei sol·licitat pel client és que se li atorgui una llicència o que se li posi a disposició un vehicle, sinó que aquest, entre d’altres, serà absolutament necessari per a la producció pel rodatge, que és el servei sol·licitat pel client.
LesLleis.com

A la vegada entenem que la normativa d’IGI no preveu cap regla especial de localització (article 44 de la Llei de l’IGI) per a la prestació de serveis de producció cinematogràfica. Entenem doncs que, en la mesura que el destinatari del servei sigui un empresari o professional que actua com a tal i no estigui establert a Andorra, no s’entendrà localitzat al territori i per tan estarà no subjecte a l’impost per aplicació de la regla general de l’article 43.1.a) de la Llei de l’IGI.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.