Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb les normes de localització de les prestacions de servei efectuades per una societat andorrana.

Número de consulta CV0287-2023
Data d’emissió 28/06/2023
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

El Sr. A, representant de la societat B domiciliada a Andorra i de la societat C domiciliada als Estats Units:

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’Octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en les operacions la naturalesa de les quals s’expressa en l’escrit de consulta, realitzades durant l’exercici 2023 i posteriors.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

Que el Sr. A, d’ara endavant, el propietari, és el creador i el propietari d’una plataforma en línia, d’ara endavant, la plataforma, que ofereix serveis de desenvolupament professional a professionals i empreses del sector de la construcció.

Que aquests serveis consisteixen en suport tècnic professional, accés a comunitat professional, formació, accés a recursos professionals, entre d’altres. Tots ells en l’àmbit de la digitalització, les noves tecnologies i el software.

Que els clients de la plataforma són en la seva immensa majoria professionals i empreses residents a Llatinoamèrica i Espanya.

Que la plataforma porta operant des del 2018 i que es recolza en diversos proveïdors de serveis digitals nord-americans i canadencs per al seu funcionament. Alguns d’aquests serveis són: gestió de cobraments i facturació, plataforma de comunitat en línia, hosting de material educatiu i recursos professionals, etc.

Que la plataforma compta amb multitud de col·laboradors autònoms que presten serveis de suport tècnic, formació, etc.

Que aquests professionals són majoritàriament residents a Llatinoamèrica i Espanya.

Que la plataforma es gestiona actualment a través d’una societat nord-americana, propietat del propietari, mitjançant un contracte de cessió de drets d’explotació.
LesLleis.com

Que el propietari ha traslladat la seva residència a Andorra a principis del 2023.

Que el propietari ha constituït una societat a Andorra a principis del 2023 amb l’objectiu de gestionar, entre d’altres, els serveis que ofereix la plataforma a través d’aquesta societat.

Que en intentar traspassar la gestió de la plataforma de la societat americana a l’andorrana ha sorgit un problema tècnic que impossibilita a l’empresa andorrana la gestió del 100% dels serveis oferts per la plataforma.

Que aquest problema tècnic és que el proveïdor del servei de gestió de pagaments i facturació no permet obrir comptes a empreses andorranes ni tampoc no treballar amb bancs andorrans.

Que aquest proveïdor és imprescindible per al funcionament de la plataforma perquè integra, mitjançant automatitzacions, els pagaments amb l’accés a la resta de serveis que ofereix la plataforma.

Que aquesta limitació tècnica implica que la gestió de cobraments i facturació als professionals i empreses clients de la plataforma s’ha de continuar fent a través de la societat americana.

Que l’objectiu del propietari és que l’empresa andorrana gestioni el 100% dels serveis de la plataforma que siguin viables tècnicament.

Que per mantenir el negoci funcionant i traslladar la gestió de tots els serveis possibles a l’empresa andorrana, de la manera més simple possible, s’ha plantejat la solució següent.

1.- L’empresa americana manté el contracte de cessió de drets d’explotació de la plataforma amb el propietari. En aquest contracte s’especifica que l’empresa americana pot subcontractar tots els serveis que consideri necessaris per al funcionament òptim de la plataforma.

2.- L’empresa americana s’encarrega de processar els pagaments dels clients i emetre les factures corresponents a través del proveïdor nord-americà.

3.- L’empresa americana és responsable de complir totes les obligacions fiscals derivades de la seva gestió amb qualsevol altre organisme competent.

4.- L’empresa americana signa un contracte de serveis de gestió global amb l’empresa andorrana, pel qual l’empresa andorrana es compromet a portar la gestió de tots els serveis de la plataforma, excepte el de gestió de pagaments i facturació, per impossibilitat tècnica.

5.- Que l’empresa andorrana rebrà, en concepte de gestió global de la plataforma, l’import de totes les vendes realitzades menys una quantitat fixa al mes que correspondrà a l’empresa americana per la gestió dels pagaments i la facturació, menys les despeses generals associades a l’activitat de l’empresa americana, i menys les comissions corresponents que cobraran tant el proveïdor com el banc intermediari que intervindrà entre la societat americana i la societat andorrana pel canvi de divisa.

6.- Que l’empresa andorrana emetrà factures periòdiques a l’empresa americana, pels imports definits al punt anterior, amb el concepte de gestió global de la plataforma.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat