Carregant...
 

Consulta vinculant en relació al tipus de gravamen aplicable al serveis prestats per un professional de la salut amb conveni vigent amb la CASS.

Número de consulta CV0054-2016
Data d’emissió 08/06/2016
Normativa · Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

La persona física consultant,

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’Octubre de 2014, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual seran aplicables en el càlcul de l’Impost General Indirecte de l’any 2016:

DESCRIPCIÓ DELS FETS

El consultant, amb conveni vigent amb la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (en endavant, CASS), presta serveis d’odontologia, com a persona física que realitza una activitat per compte propi, a interns del centre penitenciari d’Andorra.
LesLleis.com

La qüestió a resoldre en la present consulta, és en relació al tipus de gravamen de l’Impost General Indirecte (en endavant, IGI) que ha de repercutir, per prestar els seus serveis al centre penitenciari, en virtut d’un contracte de prestació de serveis signat amb el SAAS.

NORMATIVA APLICABLE

-Llei 11/2012, del 21 de juny de l’Impost General Indirecte.

ANTECEDENTS APLICABLES

L’article 59.2 de la Llei de l’IGI, estableix un tipus de gravamen super reduït del 0%, que podran aplicar-se els professionals de la salut amb conveni vigent amb la CASS, quan els destinataris dels seus serveis hi estiguin afiliats i l’acte estigui reemborsat.

Per tant, entendríem que es compleixen els requisits de l’esmentat article ja que, com s’ha esmentat anteriorment, es tracta d’un professional de la salut reconegut com a tal, el qual ha signat un conveni amb la CASS i els destinataris dels seus serveis (reclusos), tal i com ho regula l’article 221 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social, han d’estar-hi afiliats obligatòriament.

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

Es manifesta expressament que al moment de presentació de la present consulta el consultant no té coneixement de que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui al cas aquí plantejat.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Tenint en compte l’exposa’t anteriorment, és correcta la nostra interpretació de l’article 59.2 de la Llei de l’IGI, i per tant, és d’aplicació el tipus de gravamen super reduït del 0% en els serveis d’odontologia prestats a reclusos, per part d’un professional de la salut amb conveni amb la CASS?

SOL·LICITA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.