Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la localització dels serveis d’intermediari prestats per una societat andorrana destinats a empresaris no establerts a Andorra.

Número de consulta CV0090-2017
Data d’emissió 31/05/2017
Normativa · Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta: Consulta fiscal en referència a l’Impost General Indirecte

Normativa: Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost General Indirecte

Qüestions plantejades:

A efectes de l’Impost General Indirecte, es plantegen les qüestions següents:

a. Determinació de la qualificació de l’operativa realitzada per la societat consultant

b. Identificació del lloc de realització de l’operació per tal de determinar la subjecció a nivell de l’Impost General Indirecte

c. Obligacions de facturació

1.DESCRIPCIÓ DELS FETS:

La Societat A (d’ara endavant la Societat) va ésser constituïda mitjançant escriptura pública i es troba degudament inscrita en el registre de societats del Govern d’Andorra.

L’objecte social de la Societat comprèn entre d’altres, la creació i disseny de pàgines web i la venda d’espais publicitaris per internet.

En el marc del seu objecte social, la societat ha procedit a crear una plataforma web mitjançant la qual ofereix als seus clients un espai web per tal que aquests puguin donar a conèixer els seus serveis consistents, en tot cas, a l’activitat docent i formativa en diferents àmbits. Aquesta plataforma creada per la Societat opera oferint serveis d’intermediació, facilitant el contacte entre alumne i docent.

Concretament, el funcionament de l’eina de gestió creada per la Societat té les següents característiques operatives:

• La plataforma diferencia dos tipus de perfils: els alumnes i els que desenvoluparan les tasques docents(en endavant, els experts). Cal remarcar que la contractació dels serveis docents la pot efectuar qualsevol persona, ja sigui física o jurídica.

• En aquest sentit, cal remarcar que tant els experts com els alumnes resideixen fora del Principat d’Andorra en tot cas.

• Mitjançant la plataforma web creada per la Societat, els experts poden oferir els seus serveis en les condicions que aquests lliurement decideixin. Cada expert disposa d’una fitxa en la que pot indicar la informació del seu servei, el preu, horaris, condicions, calendaris, no essent regulat en cap cas per part de la Societat el preu i sent l’expert lliure i així mateix responsable d’estar al corrent de les seves obligacions tributaries o fiscals.

• D’entre els diferents serveis docents oferts en la plataforma web creada per la Societat, els alumnes poden escollir aquell expert que s’ajusti en major mesura a les seves necessitats. L’usuari alumne, quan estigui interessat en una consulta o classe, haurà d’efectuar un dipòsit mínim destinat a reservar l’esmentada classe desitjada, prèviament a la contractació de l’expert a través de la plataforma. Aquest dipòsit podrà ser objecte de recuperació per part de l’alumne si aquest comunica el seu desistiment en un període raonable de temps.

• Una vegada l’alumne s’ha posat en contacte amb l’expert docent a través de la plataforma, les classes o consultes es poden realitzar online a través del portal o de forma presencial. No obstant, si l’expert s’ha donat a conèixer a l’usuari alumne a través de la plataforma, el mètode per concretar les cites haurà de ser a través del portal ja que, en el cas que la Societat detecti que s’estan utilitzant altres formes fora de la plataforma, el perfil serà donat de baixa.

• La Societat, no es responsabilitza, en cap cas, de les publicacions de continguts en els que l’usuari no hagi respectat els drets de tercers o les seves publicacions.

• Un cop realitzada l’activitat formativa, l’usuari expert rebrà el preu acordat. En aquest sentit, la plataforma web creada per la Societat disposa d’un sistema de control del contingut i de la conformitat de les parts contractants, de manera que l’expert només rebrà l’import acordat un cop es verifiqui que el contingut de la formació s’adequa a allò ofert en un primer moment.

• El registre a la plataforma és totalment gratuït, no obstant la Societat es finança a partir d’una comissió que cobra als usuaris experts en el moment de fer-los efectius els imports acordats. El concepte de l’esmentada comissió és la intermediació entre l’usuari alumne i l’usuari expert.

Atenent a la idiosincràsia pròpia dels serveis per la Societat mitjançant la plataforma web per aquesta desenvolupada, la societat planteja la següent consulta davant aquesta Administració, relativa a la qualificació de la prestació de serveis oferts i el lloc de realització de la mateixa, per tal de determinar el correcte tractament de dita prestació de serveis als efectes de l’Impost General Indirecte (en endavant, IGI).

2.INTERPRETACIÓ FISCAL DE LA SITUACIÓ PLANTEJADA:

Tal i com s’ha indicat anteriorment, d’acord amb el que estableixen les condicions de contractació de serveis prestats per la Societat objecte de la present consulta, la consultant aplica una comissió fixa sobre el preu final que determina l’usuari expert. És important remarcar que, tant els alumnes com els experts resideixen fora del Principat d’Andorra.

Des del punt de vista de la Societat, d’aquesta situació es podrien derivar implicacions tributàries a nivell de l’Impost General Indirecte.
LesLleis.com

2.2 IMPOST GENERAL INDIRECTE

a. Subjecció a l’Impost i qualificació

La Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte, (d’ara endavant, Llei de l’IGI), en el seu article 4, preveu que “estan subjectes a l’impost els lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzats en el territori andorrà per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, amb independència de la finalitat o dels resultats perseguits en l’activitat econòmica”.

Així mateix, l’article 9 de la Llei de l’IGI defineix les prestacions de serveis com a “tota operació subjecta a l’impost que, d’acord amb aquesta Llei, no té la qualificació de lliurament o importacions de béns”.

L’apartat 2 d’aquest citat article determina que “en particular, es consideren prestacions de serveis les operacions de mediació i d’agència o comissió quan l’agent o comissionista actuï en nom aliè. Quan actuï en nom propi i faci d’intermediari en una prestació de serveis s’entén que ha rebut i prestat els serveis corresponents per si mateix”.

D’acord amb la política de responsabilitat derivada del servei ofert per la Societat, aquesta no es responsabilitza del contingut publicat i difós en la seva plataforma web, de manera que l’activitat desenvolupada per la Societat consultant seria la pròpia d’un comissionista per compte aliè.

En conseqüència, entén la Societat que l’activitat desenvolupada per aquesta mitjançant la ja esmentada plataforma web hauria de ser qualificada com a prestació de serveis atenent al que disposa l’article 9.2 de la Llei de l’IGI.

En relació amb la resta de serveis que la Societat presta als seus clients de forma accessòria, convé assenyalar que la Societat ofereix una pàgina web com a plataforma on els usuaris experts publiquen les seves formacions i els usuaris alumnes es posen en contacte, produint-se així una transacció. D’aquesta operativa es poden derivar dos tipus de serveis:

• Per una banda, la Societat facilita l’enllestiment de cada operació ja que s’ocupa de les operacions pròpies de comercialització, publicitat i venda dels cursos.

• Per una altra banda, la Societat intermèdia en la fase del pagament de les transaccions, mitjançant un pagament previ dels usuaris que, amb posterioritat a les formacions dutes a terme per cadascun dels seus clients experts, distribueix carregant la corresponent comissió.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.