Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb el tipus de gravamen aplicable a una prestació de servei relacionada amb l’anàlisi comercial.

Número de consulta CV0139-2018
Data d’emissió 16/11/2018
Normativa Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta Vinculant - Aplicació dels tipus de gravamen establerts en els articles 57, 58 i 59 de la Llei de l’Impost General Indirecte.

Normativa:

Impost General Indirecte regulat per la Llei 11/2012, del 21 de juny i el decret de 2-07-2014 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost general indirecte.

Obligat tributari:

Entitat amb domicili fiscal a Andorra.

Manifestació expressa:

L’entitat consultant en el moment de presentar l’escrit, no està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la consulta.

Descripció dels fets:

L’entitat consultant oferirà als comerços del país, la prestació dels serveis d’anàlisi del punt de venda i, en concret, l’anàlisi de la situació del comerç i de tots aquells procediments de millora que estiguin emprant perquè siguin adaptats a uns determinats de requisits.

Aquest servei es farà en nom de l’entitat consultant, com un servei propi de la mateixa.

Sorgeix el dubte en relació al tipus impositiu aplicable a la factura emesa per l’entitat consultant al comerç analitzat, per cada servei prestat, si és el general del 4,5% o el super reduït del 0% (per aplicació de l’article 59.4 de la Llei de l’IGI).

Períodes aplicables:

En relació amb la qüestió plantejada en la consulta, el període aplicable serà del 2018 en endavant.

Antecedents aplicables:

L’article 59.4 de la Llei de l’IGI, estableix un tipus de gravamen super reduït del 0% per, entre d’altres, la formació i el reciclatge professional realitzat per entitats de dret públic autoritzades per a l’exercici d’aquestes activitats.
LesLleis.com

El dubte sorgeix en si la prestació dels serveis d’anàlisi del punt de venda i, en concret, l’anàlisi de la situació del comerç i de tots aquells procediments de millora que realitzen el professionals contractats per l’entitat consultant en nom de la consultant, es poden considerar inclosos dins els conceptes de “formació i reciclatge professional” establerts en el citat article 59.4 de la Llei de l’IGI.

En aquest sentit, l’entitat consultant contracta a una empresa externa el procés d’anàlisi de la situació del comerç que comprendrà les fases següents:

a) Diagnosi del punt de venda i anàlisi de la presencia online de l’establiment.
b) Mystery shopping i enquesta al client extern de l’establiment.
c) Disseny d’un pla d’accions individualitzat per a cada establiment.
d) Avaluació dels resultats del pla d’accions individualitzat i correcció de possibles desviacions mitjançant diagnosi simplificada del punt de venda.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Per tant, tenint en compte l ’exposa’t anteriorment, quin tipus de gravamen seria aplicable als serveis prestats a l’entitat consultant, per part dels diversos tipus de professionals citats en els antecedents aplicables, el tipus general del 4,5% establert en l’article 57 de la Llei de l’IGI, o el tipus super reduït establert en l’article 59.4 de la mateixa Llei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.