LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret, de l'1 de maig de 1922
Embargaments preventius

Image Transcripció de: SABATER TOMÀS, Antoni. Dret Civil d'Andorra. Any 1984. Andorra: Promocions Literàries, 1984. (Col·lecció Andorra Històrica i Literària; núm. 5)


A fi de prevenir abusos que resulten algunes vegades de la facilitat que en Andorra es practiquen embargaments preventius, fins sense coneixement del Batlle, els infrascrits Veguers creuen de llur deure estatuir i ordenar el següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.