LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Decret, del 22 de novembre de 1968, sobre arrendaments rústics