LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Decret, del 14 d'abril de 1970, del dret de sufragi actiu de la dona

Text pendent d'introducció a LesLleis.com