LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Decret, del 5 de setembre de 1973, del dret de sufragi passiu de la dona

Text pendent d'introducció a LesLleis.com