LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret sobre procediment laboral (Text refós per LesLleis.com)

Transcripció del document facilitat per l’Arxiu i Biblioteca del Consell General a LesLleis.com


PREÀMBUL

La publicació del Decret de Bases regulador del contracte de treball comporta necessàriament la correlativa publicació d’un text que reguli el procediment per mitjà del qual podràn exercitar-se les accions que aquella llei substantiva estableix.

EI present Decret, vol complir aquesta finalitat, establint un procediment simple i breu i poc formalista, que permeti al jutgador, inclòs mitjançant les proves que d’ofici pugui practicar, averiguar en el possible aquella veritat objectiva sobre la que haurà d’aplicar la norma laboral. La conveniència de reduir al mínim els litigis aprofitant totes les possibilitats de sol.lucions amistoses aconsella que s’estableixi una prèvia conciliació davant la mateixa Batllia, i l’exigència de brevetat justifica la reducció a dues de les tres instàncies tradicionals.

Ateses les precedents consideracions, els MM.II. Veguers d’Andorra, reunits en Corts,

DECRETEN:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.