LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret de modificació del Decret de les condicions de compra de l’energia elèctrica generada en instal·lacions fotovoltaiques, del 24 d’octubre del 2012 (Text refós per LesLleis.com)


Exposició de motius

El Decret del 24 d’octubre del 2012 aprova les condicions de compra de l’energia elèctrica generada en instal·lacions fotovoltaiques i estableix, entre d’altres, les disposicions administratives i els procediments corresponents per a la seva inscripció a la secció Registre de Tarifes de Retribució (RTR).

Així mateix, per facilitar als titulars d’aquestes instal·lacions fotovoltaiques la tramitació administrativa i la inscripció a la secció RTR, es facilita més informació respecte als procediments corresponents.

També, es defineix el preu de mercat com a tarifa C de les tarifes elèctriques oficials aplicables a les empreses distribuïdores, perquè totes les empreses subministradores apliquin la mateixa tarifa.
LesLleis.com

Als efectes de garantir la seguretat jurídica amb l’objecte de no dificultar el coneixement i la localització del dret aplicable es publica íntegrament el Decret de les condicions de compra de l’energia elèctrica generada en instal·lacions fotovoltaiques, amb les actuals modificacions integrades, d’acord amb aquestes consideracions, el Govern en la sessió del 13 de març del 2013, a proposta del ministre d’Economia i Territori

Decreta
Article 1

S’aprova el Decret de modificació del Decret de les condicions de compra de l’energia elèctrica generada en instal·lacions fotovoltaiques, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Decret de modificació del Decret de les condicions de compra de l’energia elèctrica generada en instal·lacions fotovoltaiques, del 24 d’octubre del 2012

Article 1. Objecte

Aquest Decret estableix les condicions de compra de l’energia elèctrica generada per instal·lacions fotovoltaiques integrades en edificacions i interconnectades a la xarxa de baixa tensió amb una potència màxima de 500 kW.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.