LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Correcció d’errata

Vist que s’ha constatat un error de transcripció en el Decret del 8-01-2014 pel qual es fa pública la variació percentual de l’índex general de preus al consum (IPC) de l’any 2013, per a Andorra, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, núm. 4 de data 15 de gener del 2014, es fa la correcció següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.