LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Avís

El Departament de Tributs i de Fronteres en aplicació de l’article 30, apartat 3 a) de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana, informa de la Nomenclatura General de Productes (NGP) aplicable al Principat d’Andorra aplicable al Principat d’Andorra que correspon a la prevista en el Reglament (CEE) número 2658/87 del Consell, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística i a l’aranzel duaner comú, modificat darrerament pel Reglament (UE) número 2017/1925 de la Comissió, de 12 d’octubre del 2017 excepte les posicions següents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.