LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament d'aplicació núm. 19 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Obertura de drets de prestacions


Disposició addicional novena de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social

Queden en vigor, però amb rang reglamentari, els reglaments d’aplicació números 1 a 25 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, en la mesura que no s’oposin a aquesta Llei i fins que el Govern els modifiqui o els substitueixi.