LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació a una societat andorrana que vol realitzar l’activitat de gestió i explotació de drets d’imatge de corredors professionals i es vol acollir al Règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional.

Número de consulta CV0036-2016
Data d’emissió 16/03/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS:

MANISFESTACIÓ DE LA SITUACIÓ DE L’OBLIGAT TRIBUTARI.

Durant l’any 2016 ens van autoritzar la sol·licitud d’inversió estrangera directa. Encara no es disposa de NRT, així com tampoc de raó social ni domicili fiscal.

ANTECEDENTS I CIRCUMSTÀNCIES DETALLADES DEL CAS.

Desitgem constituir a Andorra una empresa que l’activitat principal del comerç serà la gestió i explotació dels drets d’imatge dels seus corredors a nivell professional i dins l’àmbit internacional del món dels circuits d’automobilisme.

L’estructura prevista compleix tots els requisits establerts en l’article 23 de la llei 95/2010 del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, per poder acollir-se al règim especial de societats que realitzin explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional, amb la finalitat de poder acollir-se a la bonificació del 80% de la Base de Tributació.

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

Manifesto expressament que en el moment de presentar aquest escrit No estic tramitant cap procediment, així com tampoc cap recurs administratiu relacionat amb el “Règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional”.

QÜESTIÓ PLANTEJADA:

DUBTES QUE ORIGINA EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA I PERÍODES EN QUÉ EN SERIA APLICABLE.

Entenem que d’acord l’article 23 de la llei 95/2010 del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en relació al Règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional, l’objecte social previst en la societat de futura creació, podria acollir-se al mencionat règim;

El dubte que ens genera és si certament la nostra interpretació és correcta?
LesLleis.com

Els períodes que seria aplicable; Degut a que la societat està realitzant la tramitació per tal de que pugui operar aquest mateix exercici 2016, seria per el mateix exercici 2016 i posteriors.

Resposta

Amb referència a la vostra consulta, us informem que la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en l’article 23 estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.