LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació a la tributació dels guanys de capital procedents de la transmissió d’accions.

Número de consulta CV0045-2016
Data d’emissió 26/04/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

CONSULTA TRIBUTÀRIA

Aquesta consulta fa referència a l’impost sobre la renda de les persones físiques. El text refós de la llei 5/2014 del 24 d’abril fa estat en el seu article 5, rendes exemptes, punt k) de lo següent:

“Els guanys i les pèrdues de capital obtinguts com a conseqència de la transmissió o el reemborsament de les accions o participacions en qualsevol organisme d’inversió col·lectiva regulat en la normativa aplicable a aquests organismes així com els guanys i pèrdues de capital obtinguts com a conseqència de les transmissions de valors representatius de la participació en els fons propis d’entitats, quan el transmitent, individualment o conjuntament amb entitats vinculades segons el que preveu la Llei de l’impost sobre societats o amb altres persones unides per vincles de parentiu, inclòs el cònjuge i la parella en el cas d’unions estables de parella, segons es defineixen a la normativa reguladora de les unions estables de parella, per consanguinitat o adopció en línia descendent, ascendent o col·lateral, fins al tercer grau inclusivament, no hagi tingut una participació superior al 25 per cent en el capital, els fons propis, els resultats o els drets de vot de l’entitat en els dotze mesos anteriors al moment de la transmissió.

No obstant el que s’estableix en el paràgraf anterior, també n’estan exempts els guanys i pèrdues de capital obtinguts com a conseqència de la transmissió d’aquests valors quan existeixi una participació, computada en els termes indicats, superior al 25 per cent en el capital, els fons propis, els resultats o els drets de vot de l’entitat en els dotze mesos anteriors al moment de la transmissió, quan l’obligat tributari hagi posseït la propietat dels valors objecte de transmissió, com a mínim, durant els deu anys anteriors a la transmissió.”


QÜESTIÓ PLANTEJADA

El meu dubte es quan l’obligat tributari te una participació inferior al 25 per cent durant un termini comprès entre 1 i 10 anys, quin serà el tractament d’aquestes operacions que son d’inversions a llarg termini. Per aclarir la meva consulta prendre com exemple el cas d’una inversió en accions inferior al 25 per cent del capital feta en el moment X amb una transmissió 3 anys mes tard i amb realització de una plus vàlua. Quin serà el tractament fiscal d’aquesta operació?

En el transcurs d’aquests 3 anys s’han generat uns dividends. Quin serà el tractament fiscal d’aquests dividends durant els 12 primers mesos de propietat de les accions i durant els mesos posteriors als 12 primers?

El període d’aplicació d’aquesta consulta seria el present exercici 2016 i els posteriors
LesLleis.com

Manifesto de forma expressa que en el moment de presentar aquest escrit no estic tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el regim, la classificació o la qualificació tributaria plantejat en la meva consulta.

Resposta

Amb referència a la vostra consulta, us informem que el Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en l’article 19, apartat 1, estableix que:

Article 19. Definició de rendes del capital

1. Als efectes d’aquest impost, tenen la qualificació de “rendes del capital” la totalitat de les utilitats o contraprestacions, sigui quina sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que provinguin, directament o indirectament, d’elements patrimonials, béns o drets, la titularitat dels quals correspongui a l’obligat tributari i que no estiguin destinats a activitats econòmiques, tal com aquestes activitats es defineixen en l’article 14, realitzades per l’obligat tributari.

No obstant això, les rendes derivades de la transmissió de la titularitat dels elements patrimonials, fins i tot quan hi hagi un pacte de reserva de domini, tributen com a guanys o pèrdues de capital, excepte que per aquesta Llei es qualifiquin com a rendes del capital.”


D’altra banda, el Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en l’article 24, apartat 1, estableix que:

Article 24. Concepte

1. Als efectes d’aquest impost, es consideren “guanys i pèrdues de capital” les variacions en el valor del patrimoni de l’obligat tributari que es posin de manifest amb motiu de qualsevol alteració en la seva composició, excepte que per aplicació d’aquesta Llei es considerin rendes.”


El Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en l’article 5, apartat k, estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.