LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació a la deducció sobre la quota de tributació per noves inversions establerta a l’article 44 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Número de consulta CV0048-2016
Data d’emissió 02/05/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
· Decret del 23-09-2015 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

La societat consultant ha realitzat al 2015 varies compres de immobilitzat tan a dins d’Andorra com a l’exterior i que son considerats com a noves inversions.

En referencia a la deducció per noves inversions del 5% prevista a l’article 44 del Decret legislatiu del 29-04-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats se’ns plantegen dos dubtes:
LesLleis.com

1.- Quan la llei estipula “El resultat d’aplicar el 5 per cent a l’import de les noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos” les inversions fetes a Andorra es refereix a que el proveïdor sigui d’Andorra o que l’immobilitzat estigui a Andorra?

2.- En la compra d’immobilitzat, la data de la inversió i la posterior aplicació de la deducció es realitza en la data de factura o en la data de l’activació i posada en funcionament de l’immobilitzat? En algun cas tenim la factura del 2015 però la posada en funcionament serà al 2016

- La societat consultant manifesta expressament que en el moment de presentar la present sol·licitud no està tramitant ningú recurs administratiu relacionat amb el règim, classificació o qualificació tributària objecte de la present consulta ni cap altre recurs administratiu.

- La societat consultant manifesta que el resultat de la present consulta serà aplicable a l’exercici 2015 i posteriors.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

1.- Quan la llei estipula “El resultat d’aplicar el 5 per cent a l’import de les noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos” les inversions fetes a Andorra es refereix a que el proveïdor sigui d’Andorra o que l’immobilitzat estigui a Andorra?

2.- En la compra d’immobilitzat, la data de la inversió i la posterior aplicació de la deducció es realitza en la data de factura o en la data de l’activació i posada en funcionament de l’immobilitzat? En algun cas tenim la factura del 2015 però la posada en funcionament serà al 2016

Resposta

Amb referència a la vostra consulta, us informem que el Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en l’article 44, apartat 1.b, estableix que:
LesLleis.com

Article 44. Deducció per creació de llocs de treball i per inversions

1. Els obligats tributaris poden minorar de la quota de tributació les quantitats següents:

b) El resultat d’aplicar el 5 per cent a l’import de les noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial. Aquests actius s’han de mantenir durant un mínim de cinc anys des del moment en què s’adquireixin. En el cas que no es compleixi amb el manteniment de les inversions durant el període mínim de cinc anys, l’obligat tributari ha d’ingressar l’import de la deducció aplicada, juntament amb els interessos de demora.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.