LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb les normes de localització dels serveis prestats en concepte de lloguer d’espai i de publicitat.

Número de consulta CV0113-2018
Data d’emissió 24/05/2018
Normativa Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta: Consulta fiscal en referència a l’impost general indirecte.

Normativa: Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Data: 19 d’abril de 2018.

Qüestions plantejades:

- Definició de la naturalesa de les activitats realitzades per la Societat i subjecció o no a l’impost general indirecte.

- Regles de localització d’aplicació a les activitats objecte de la present consulta tributària.

1. DESCRIPCIÓ DELS FETS:

La Societat és una entitat dedicada a l’activitat de la publicitat, sent el seu objecte social, entre d’altres, la realització de totes aquelles activitats publicitàries edicions, impressions de suports publicitàries així com qualsevol tipus de publicitat exterior, etc., adreçades als seus clients nacionals andorrans.

En l’actualitat, la Societat també està prestant serveis a empreses no establertes en el territori d’aplicació de l’Impost, bàsicament empreses localitzades a França i Espanya, consistents en la cessió i la gestió de l’espai publicitari en panells publicitaris situats en terrenys d’Andorra.
LesLleis.com

La consultant s’encarrega de la impressió i adaptació dels anuncis comercials de les empreses no establertes en territori andorrà que desitgen contractar els serveis de la societat consultant, per posteriorment col·locar-los en panells o tanques publicitàries en territori andorrà.

La Societat no és propietària del terrenys on es troben situades les tanques publicitàries o els panells i, en aquest sentit, periòdicament satisfà un pagament a la propietat de les finques on es troben les tanques/panells.

Així mateix, procedeix a emetre una factura al destinatari del servei en concepte de publicitat (cessió d’espai publicitari i serveis intrínsecs de la seva gestió), ja sigui un client nacional andorrà o estranger.

2.INTERPRETACIÓ FISCAL DE LA SITUACIÓ PLANTEJADA:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.