LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret d’aprovació del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital


Exposició de motius

La normativa en matèria de transports de la Unió Europea obliga que a partir de l’1 d’abril del 2006 tots el vehicles de nova matriculació de transport de mercaderies de més de 3.500 quilograms de pes màxim autoritzat i els de transport de passatgers de més de deu places, inclosa la del conductor, portin el tacògraf digital.

La instal·lació i la reparació del tacògraf digital les fan tallers autoritzats. El fet que un taller disposi d’una autorització per a la instal·lació i la reparació del tacògraf analògic no implica que disposi automàticament de l’autorització corresponent per instal·lar el tacògraf digital, ja que la tecnologia utilitzada ha canviat totalment.

L’Acord europeu relatiu al treball dels equips de conducció dels vehicles que fan transports internacionals per carretera (en endavant, AETR), el qual s’aplica a Andorra des del 12 d’agost de 1997, obliga tots els països membres del mateix Acord a instal·lar el tacògraf digital als vehicles de nova matriculació el 16 de juny del 2010, com a molt tard.

La Llei sobre les condicions per a l’exercici de l’activitat de transport i de disposicions en matèria social en el sector del transport per carretera, del 4 de novembre de 1993 (BOPA núm. 64, any 5, del 29 de novembre de 1993), obliga tots els vehicles de transport esmentats anteriorment a disposar d’un aparell de control que registri les activitats del conductor. Atès que l’Administració andorrana encara no subministra les targetes digitals, tots els vehicles que s’importin a Andorra, tot i que disposin de tacògraf digital, l’han de substituir per un d’analògic, fet que representa un cost suplementari important per al transportista.

Avançant-nos a l’obligació prevista a l’AETR, l’adaptació de la normativa nacional a la normativa de la Unió Europea dóna més facilitats al transportista andorrà en el moment de la compra d’un vehicle de nova matriculació.

El transportista andorrà ha de poder demanar a un taller autoritzat al Principat d’Andorra que li efectuï les tasques d’instal·lació i reparació del tacògraf digital.

A proposta del Ministeri d’Economia i Agricultura, el Govern en la sessió del 8 d’abril del 2009,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, que entrarà en vigor sis mesos després de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital

Article 1
Objecte
Aquest Reglament té per objecte establir els requisits tècnics i les normes d’actuació que han de complir els tallers per instal·lar i reparar el tacògraf digital que han de portar els vehicles de transport de mercaderies de més de 3.500 quilograms de pes màxim autoritzat o de passatgers de més de deu places, inclosa la del conductor. El tacògraf digital és obligatori en els vehicles de nova matriculació a partir de l’1 de gener del 2010.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.