LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei de policia i protecció de les aigües (Text refós per LesLleis.com)


aprovada pel M.I. Consell General en la seva sessió del dia 31 de juliol de 1985

Títol preliminar

Article 1

La present llei té per objecte d’establir el règim jurídic de la policia i protecció de les aigües.

Els objectius de la policia i protecció de les aigües són els següents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.