LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret, del 27 de febrer de 1992, pel qual se subsana algunes errades i omissions en la modificació del Codi de Procediment Penal, del 16 de juliol de 1990


Publicat en el Butlletí Oficial del Principat el decret de 16 de juliol de 1990 sobre modificació del Codi de Procediment Penal, s’observa en el text un error que cal corregir.
LesLleis.com

A aquest fi el Veguers decreten:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.