LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei de regulació del coeficient d’inversions obligatòries (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny de 1994 ha aprovat la següent:

Llei de regulació del coeficient d’inversions obligatòries

Exposició de motius

La present Llei reguladora del coeficient d’inversions obligatòries en fons públics significa el desenvolupament legislatiu de l’article 19 de la Llei d’ordenació del sistema financer, de data 27 de novembre de 1993; regula també el que preceptua la disposició transitòria sisena, de la referida Llei, relativa a les inversions d’especial interès nacional i social.

Els coeficients d’obligat compliment conformen un instrument financer polivalent que, amb caràcter general i sobretot en moments clau de reestructuració i desenvolupament econòmics, les autoritats financeres i econòmiques del nostre entorn han utilitzat d’una manera significativa per fer possible el compliment de les seves polítiques.

La voluntat del Consell General és que el coeficient d’inversions en fons públics sigui utilitzat amb una adequada flexibilitat, a fi de tenir sempre a les mans la possibilitat d’assegurar que, tant pel que fa als volums com a les condicions, el coeficient pugui ser assumit amb normalitat per les entitats concernides, i sense que hagin de prendre cap mesura que pugui afectar negativament les condicions a aplicar als usuaris dels seus serveis. Els legisladors volen que el sistema financer andorrà mantingui, en tots els ordres, la plena confiança de la comunitat internacional, que continuï sent molt sòlid, que la seva evolució sigui positiva, i que la qualitat i el cost dels seus serveis siguin competitius.

La intenció dels legisladors és que el règim de coeficients tingui un caràcter temporal. Les circumstàncies que prevalguin en l’evolució de la vida econòmica i financera del Principat són les que aniran aconsellant, en cada nova etapa, el tractament més idoni. Una equitativa valoració de les necessitats derivades de l’interès general i de les possibilitats de les entitats implicades ha d’anar conformant el criteri que ha de regir, d’una manera justa i eficaç, l’aplicació efectiva del coeficient.

Conforme estableix la Llei d’ordenació del sistema financer, en la present Llei reguladora de les inversions obligatòries en fons públics es fixa el coeficient màxim aplicable i, dins d’aquest coeficient, el nivell màxim d’operacions d’interès nacional i social computables com a fons públics. El Govern, mitjançant decret, a proposta del Ministeri de Finances, amb l’informe previ de l’INAF i el dictamen de la Comissió Superior de Finances, determina el coeficient concret a aplicar en cada moment.
LesLleis.com

Correspon també al Govern desenvolupar aquells aspectes de la Llei que ho requereixin per fer-la operativa.
Article 1

La present Llei concerneix les entitats que tenen dins les seves activitats la recepció de dipòsits del públic o altres fons reemborsables i que utilitzen aquests recursos, per compte propi, en la concessió de crèdits i en altres inversions.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.