LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Llei d’accessibilitat (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 6 d’abril de 1995 ha aprovat la següent:

Llei d’accessibilitat

Exposició de motius

La Constitució del Principat d’Andorra reconeix solemnement la dignitat i la igualtat de totes les persones, garanteix els drets de la persona i una qualitat de vida digna, i prohibeix qualsevol tipus de discriminació.

La present Llei s’adreça a fer efectius els anteriors drets i les esmentades garanties, especialment pel que fa al col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda o amb dificultats de comunicació, mitjançant la intervenció dels poders públics a fi que, com assenyala el text constitucional, es creïn les condicions per tal que la igualtat i la llibertat dels individus siguin reals i efectives.

Aquest és el sentit que té l’accessibilitat en aquesta Llei, entesa com a dret a no ser discriminat i com a garantia d’accés a l’entorn i a tots els àmbits de la vida per a tothom, encara que, per motius d’edat, de malaltia, d’accident, o per qualsevol altra situació, tinguin reduïda temporalment o permanentment la seva mobilitat o pateixin problemes de comunicació a causa de deficiències sensorials.

En l’elaboració d’aquesta Llei s’ha comptat amb l’opinió de tots els col·lectius afectats, tant públics com privats, i també amb la normativa internacional sobre aquest tema, especialment en l’àmbit europeu.

Del contingut de la Llei d’accessibilitat cal ressaltar els principis operatius i les característiques següents:

a) L’accessibilitat és cosa de tots. Per això, cal implicar en aquest tema tothom per generar un ambient positiu que faciliti l’equiparació d’oportunitats i la integració social. Només així es mantindrà la tradicional solidaritat i benestar de la societat andorrana.

b) Accessibilitat integral. A diferència d’altres legislacions que tracten de barreres arquitectòniques, aquesta Llei dóna un pas endavant i enfoca el tema des d’un punt de vista positiu i parla d’accessibilitat.

c) Racionalització i control. La Llei també cerca l’establiment, mitjançant fórmules de consens entre el Govern i els comuns, de mesures d’accessibilitat homogènies, així com l’establiment de prioritats i calendaris d’execució a tot el país. Així mateix, s’estableix un sistema per tal que les administracions públiques puguin controlar de forma efectiva el compliment de la Llei.

d) Participació. Per tal de seguir en el camí participatiu adoptat en l’elaboració d’aquesta Llei, es preveu la creació de la Comissió per al Foment de l’Accessibilitat, en què participen entitats civíques de persones amb discapacitat.

e) Operativitat. El plantejament de la Llei, sense oblidar l’objectiu final de la plena accessibilitat, és realista i evita la inclusió de preceptes d’aplicació impossible o molt difícil. Per això, estableix com a primer objectiu que a partir de l’aprovació de la Llei només es pugui construir de forma accessible en els termes i amb les característiques que estableix la norma; en segon lloc, s’hi fa el seguiment del compliment de la normativa vigent fins ara; i en tercer lloc, es preveu l’elaboració d’un Pla de supressió de les barreres existents amb anterioritat a la vigència de la present Llei. L’objectiu final fixat per la Llei és aconseguir una Andorra accessible en un futur proper.

Títol preliminar

Article 1. Objecte

Aquesta Llei té com a objectiu garantir l’accessibilitat d’aquelles persones que, per raons d’edat o per un impediment, tenen reduïda la mobilitat o la comunicació de forma temporal o permanent, per tal de permetre que tothom sense cap tipus de discriminació pugui viure i moure’s de la forma més independent i natural possible en tots els àmbits de la societat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.