LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei de modificació de la llei de taxes sobre el consum, de data 30 de desembre de 1985


Atès que el Consell General en la sessió del dia 5 d’octubre de 1995 ha aprovat la següent:

Llei de modificació de la llei de taxes sobre el consum, de data 30 de desembre de 1985

Exposició de motius

Considerant que el retorn parcial de la taxa sobre el consum feta efectiva a l’entrada al Principat d’Andorra constitueix un element dinamitzador del sector econòmic andorrà,

El Consell General aprova la present Llei articulada en tres articles que disposa la modificació de l’article 19, apartat 4; l’article 20 i l’afegit d’una quarta disposició final a la Llei de taxes sobre el consum de data 30 de desembre de 1985.
Article 1

L’article 19 queda redactat com segueix:

“L’import de les taxes aplicades per la importació de mercaderies o béns es reembossa si es demostra, sense possibilitat d’error, que no són conformes a les estipulacions de la comanda i de les convencions acordades entre el proveïdor i l’importador, si no hi ha hagut comanda, o si les mercaderies o els béns estan deteriorats al moment de llur recepció per causa no imputable a la persona importadora.
LesLleis.com

2. El reembossament de les taxes, en la totalitat o en part del seu import, només pot fer-se prèvia sollicitud adreçada al ministre de Finances, amb justificació efectiva del retorn de les mercaderies o els béns al proveïdor estranger. En cap cas no es fa efectiu el reembossament de la taxa si abans no ha tingut lloc l’exportació material de la mercaderia o bé que és tracti, o la seva destrucció. Els agents de Duana poden exercitar, amb aquesta finalitat, la comprovació administrativa en els termes establerts als articles 14, 15 i 16 d’aquesta Llei.

3. No es pot invocar el dret de reembossament en els casos de pagament de la taxa subsegüent a un expedient sancionador, llevat de l’exculpació ferma per la via oportuna.

4. El dret de reembossament caduca als tres mesos de produir-se el fet generador de la taxa.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.