LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 21 de març de 1996 ha aprovat la següent:

Llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat

S’omet la transcripció de l’índex publicat en el text original del 21 de març de 1996, ateses les posteriors modificacions que ha sofert aquest text.


Exposició de motius

Els serveis socials del Govern sempre han actuat amb la filosofia d’atorgar una prioritat absoluta a l’interès de l’infant, per sobre de les persones o institucions afectades, ja sigui família d’origen, família acollidora, família adoptant o centre d’acolliment.
LesLleis.com

En matèria de protecció de menors, la normativa actual és incompleta i fragmentada; disposem de diferents protocols administratius d’actuació, aprovats pel Govern en matèria d’adopció, acolliment familiar, comissió d’infància i centre d’acolliment per a infants.

És necessària una regulació unificadora de totes les mesures de protecció de menors per evitar dubtes, en quant al procediment a seguir pels professionals en cada cas.

La present Llei pretén adaptar el seu contingut a la realitat social actual, per reforçar les garanties i els controls judicials i administratius de la defensa de l’infant.

L’eix director de la present Llei es basa en dos principis fonamentals:

1. Actuar com a instrument d’integració a la família i a la societat que s’ofereixi a qui més el necessita i,

2. El benefici de l’infant, per sobre de qualsevol altre, per legítim que sigui.

Es vol donar un contingut jurídic, de caràcter essencialment personal, a la relació que s’estableix entre el menor i les persones o les institucions a que es confia.

En aquest sentit s’ha atorgat una gran importància al seguiment, per part dels serveis socials del Govern, d’aquells menors sota control judicial a fi d’assegurar el seu benefici òptim.

La primera part de la Llei és fonamental. Es tracta de la regulació dels procediments d’adopció.

La segona part es refereix a les possibilitat de modulació de la pàtria potestat, que van de l’adopció de simples mesures d’assistència educativa fins a la privació total de la pàtria potestat en el casos més greus.

La tercera part de la Llei estableix que la tutela sigui exercida per una persona privada, judicialment nomenada a aquest efecte, o bé per l’Estat.

Capítol primer. De l’adopció

Secció primera. Dels requisits per a l’adopció

Article 1

Es considera menor desemparat el que queda privat de la necessària assistència moral o material, a causa de l’incompliment o de l’exercici impossible o inadequat dels deures de protecció que dimanen de la guarda de menors.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.