LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei de creació de la societat Ramaders d’Andorra SA, del 10 de desembre de 1998