LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final primera de la Llei 1/2014, del 23 de gener, de modificació de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny del 1999, segons la qual s’encomana al Govern que, en el termini màxim d’un mes des de l’entrada en vigor de la Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999, que inclogui les modificacions introduïdes en la Llei 11/2006, del 27 d’octubre, de modificació puntual de la Llei d’arrendaments de finques urbanes; en la Llei 26/2008, del 20 de novembre, de regulació dels apartaments moblats per a vacances i de les empreses que els exploten; en la Llei 21/2011, del 15 de desembre, de modificació de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, i en aquesta Llei;

Vist que en compliment del que preveu la disposició final primera de la Llei 1/2014, es refon en aquest Decret legislatiu, en primer lloc, el contingut de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999, on s’inclouen les modificacions que dimanen de les Lleis 11/2006, 26/2008, 21/2011 i 1/2014;

Vist que, d’altra banda, es reprenen de forma ordenada les disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i final de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999, i les disposicions finals de les Lleis 11/2006, 21/2011 i 1/2014, i, al mateix temps, per tal de garantir la claredat en la consulta d’aquest Decret legislatiu i preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna d’aquestes disposicions de quina de les lleis esmentades porta causa;

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 26 de març del 2014, aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:

Decret
Article únic

S’aprova la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.