LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Llei de creació de la societat pública Forces Elèctriques d'Andorra, SA, del 30 de setembre de 1999