LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei qualificada de finançament electoral (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de desembre del 2000 ha aprovat la següent:

llei qualificada de finançament electoral

Exposició de motius

Diverses democràcies occidentals s’han enfrontat en els últims anys amb la qüestió del finançament dels partits polítics i de les campanyes electorals. El treball legislatiu i l’opinió pública han buscat les fórmules més adequades per a introduir transparència, equilibri i igualtat en la vida política.

El Principat d’Andorra, amb l’aprovació de la seva Constitució, ha instaurat un Estat democràtic de Dret, ha desplegat progressivament les seves pròpies institucions públiques i ha consolidat les formacions polítiques que donen vida a la representació popular. Ha arribat l’hora de regular el finançament electoral, ja que són les eleccions el principal mecanisme d’una democràcia representativa. La present Llei construeix diversos canals preventius per a orientar la campanya electoral per la via de la igualtat i de la transparència.

Des del punt de vista de la tècnica legislativa, la present norma és una Llei qualificada aprovada d’acord amb el quòrum exigit pel segon incís de l’article 57.3 de la Constitució del Principat d’Andorra. La seva regulació afecta les eleccions generals i les eleccions comunals.

Els instruments establerts per la Llei per a regular el finançament de la campanya electoral són diversos. En primer lloc, l’exigència d’un administrador electoral per a cada candidatura i d’un compte bancari específic per a les despeses electorals. En segon lloc, la previsió d’una subvenció estatal a les candidatures i en tercer lloc, la imposició d’un topall per a les aportacions dels particulars a les despeses electorals.

Per últim cal afegir que la institució encarregada de vetllar pel compliment d’aquestes normes és el Tribunal de Comptes, l’informe del qual serà tramès al Consell General per a la seva aprovació i posterior tramitació al Govern. En la fase prèvia a l’elaboració de l’informe mencionat, la Junta Electoral controla el finançament del procés electoral i remet les dades pertinents al Tribunal de Comptes.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.