LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 7/2003, del 23 de maig, de modificació puntual i urgent de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (Text refós per LesLleis.com)  Image

Mostra redacció anterior, corregida l'errata
Llei de modificació puntual i urgent de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme

Títol modificat per la Correcció d'errata, del 25 de juny del 2003, per la qual s'ha constatat un error d'omissió en el títol de la Llei de modificació puntual i urgent de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, publicada al BOPA núm. 51, any 15, del 18 de juny del 2003, pàg. 1677.Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 23 de maig del 2003 ha aprovat la següent:

Llei de modificació puntual i urgent de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme

Exposició de motius

La Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, que va entrar en vigor quinze dies després de ser publicada en el BOPA del 24 de gener del 2001, atorgava als comuns un termini màxim de dos anys a comptar d’aquell moment perquè procedissin a la redacció i aprovació definitiva de llurs plans d’ordenació i urbanisme parroquial. Paral·lelament, prescrivia la suspensió cautelar de llicències d’urbanització, parcel·lació i reparcel·lació i, en general, de totes les que comportessin dotar d’edificabilitat terrenys que no la tenien d’acord amb l’article 25 de la Llei, sense perjudici de la facultat dels comuns d’acordar altres suspensions mentre preparaven els plans, i de la suspensió automàtica a partir de l’adopció de l’acord comunal d’aprovació provisional d’aquests.

Per tal d’evitar que una petició anormalment elevada de sol·licituds de llicències pugui hipotecar les previsions dels nous plans d’ordenació i urbanisme parroquial es fa necessari disposar de manera urgent que la suspensió de l’atorgament de les llicències que regula la disposició transitòria segona, apartat 2, abasti també les llicències d’obres d’edificació de nova planta i d’ampliació dels edificis existents.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.