LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 de desembre del 2003 ha aprovat la següent:

llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals

Exposició de motius

Aquesta Llei té per objectiu regular el tractament que tant persones o entitats privades com l’Administració pública andorrana duen a terme sobre les dades corresponents a persones físiques.
LesLleis.com

Aquesta regulació persegueix tres objectius fonamentals: primer, aportar un grau de protecció suficient i raonable al dret que tota persona té a la seva intimitat, dret fonamental reconegut per la Constitució al seu article 14; segon, que aquesta protecció no impliqui l’establiment d’obligacions excessives que puguin impedir o dificultar greument les activitats econòmiques, administratives o de gestió de les entitats públiques i privades andorranes; tercer, aproximar la legislació andorrana a les normatives del nostre entorn en aquesta matèria. Amb la regulació que conté aquesta Llei s’ha cercat l’equilibri entre aquests tres principis.

La regulació del tractament de dades personals no és desconeguda en el nostre país. Així, el Reglament sobre el banc de dades del sector públic, aprovat l’any 1976, ja establia tota una sèrie de previsions per al tractament de dades personals, tot i que limitava el camp d’acció a la utilització de les dades dels administrats en el sector públic.

Tenint en compte aquest precedent, la regulació establerta en aquesta Llei conté una previsió específica relativa al tractament de dades per part de l’Administració andorrana i inclou altres qüestions que s’han considerat fonamentals en la regulació del tractament de dades personals.

Així, el capítol primer de la Llei regula l’àmbit territorial i material, amb identificació de les matèries que, per la seva especificitat, s’han d’excloure del seu àmbit d’aplicació; el capítol segon defineix els principis fonamentals aplicables a qualsevol tractament de dades personals; el capítol tercer, els requisits específics aplicables al tractament de dades personals per part d’entitats privades; el capítol quart, els requisits específics per al tractament de dades personals per part d’entitats públiques; el capítol cinquè, les infraccions i sancions que es deriven de l’incompliment de la Llei; el capítol sisè, els requisits aplicables a les comunicacions internacionals de dades personals; el capítol setè, l’autoritat pública encarregada de vetllar pel compliment de la Llei; i, finalment, s’estableixen les disposicions de caràcter transitori, addicionals i finals que faciliten el compliment de la Llei.

Capítol primer. Objectiu, àmbit de la Llei i exclusions

Article 1. Objectiu

Aquesta Llei té per objectiu protegir i garantir, pel que fa al tractament i a la utilització de dades personals, els drets fonamentals de les persones, i especialment els relatius a la intimitat.
Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquesta Llei és aplicable a les dades de caràcter personal que siguin susceptibles de tractament i a qualsevol ús posterior d’aquestes dades.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.