LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Correcció d'errata

Vist que s’ha constatat un error de transcripció en l’annex II de la Llei 17/2004, del 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, publicada al BOPA núm. 81, any 16, de l’1-12-2004, i per tal d’esmenar-lo, es publica la correcció següent:

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.