LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Llei 1/2005, del 21 de febrer, del pressupost per a l'exercici 2005

Text pendent d'introducció a LesLleis.com